About the specialty

About the specialty


 

 


 

 

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ 075 «МАРКЕТИНГ»

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Кваліфікація: БАКАЛАВР З МАРКЕТИНГУ

(перший рівень вищої освіти)

 

Мета освітньої програми. Підготовка компетентних фахівців з маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням, відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності на підприємствах, здатні вирішувати типові задачі діяльності фахівця на відповідній посаді, включаючи участь у розробці маркетингових заходів на короткотермінову перспективу, проведенні маркетингових досліджень, маркетингового аудиту, підготовка до здійснення виконавчих функцій у сфері маркетингу

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність.

Обов’язкові компоненти ОП:

 • Філософія
 • Англійська мова
 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Вища математика
 • Теорія ймовірності і математична статистика
 • Економічна інформатика
 • Менеджмент
 • Економіка підприємства
 • Маркетинг
 • Гроші і кредит
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Економіка праці і соціально трудові відносини
 • Соціологія
 • Статистика
 • Регіональна економіка
 • Міжнародна економіка
 • Паблік рилейшенз
 • Поведінка споживача
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетингове ціноутворення
 • Логістика
 • Маркетинг послуг
 • Маркетингові комунікації

Вибіркові компоненти ОП

 • Українська мова та культура України
 • Історія сучасного світу
 • Культура наукової мови
 • Логіка
 • Релігієзнавство
 • Основи конституційного права України
 • Етика і естетика
 • Політологія
 • Психологія спілкування
 • Основи педагогіки
 • Вступ до фаху
 • Господарське право
 • Робота з інформаційними джерелами
 • Розвиток фармацевтичної галузі регіону
 • Основи медико-біологічних та фармакологічних знань (фізіологія з основами анатомії людини, патологічна фізіологія, фармакологія)
 • Основи системного аналізу
 • Оптимізаційні методи та моделі (оптимізаційні методи та моделі, економетрика)
 • Комп’ютерні технології в фармації
 • Техніка і технологія галузі
 • Системи технологій промисловості
 • Інформаційні системи і технології в економіці та маркетингу
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Соціальна економіка
 • Національна економіка
 • Інституціональна економіка
 • Організація фармацевтичного забезпечення населення
 • Сучасні економічні теорії
 • Фінанси підприємств та інвестування
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Бізнес-планування
 • Фармакоекономічні основи формулярної системи
 • Страхування
 • Економічний аналіз
 • Історія міжнародних відносин
 • Електронна комерція
 • Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці
 • Аудит
 • Управлінський облік в посередницьких організаціях
 • Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС
 • Товарознавство
 • Соціально-економічна безпека
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Маркетингові ризики
 • Брендинг
 • Міжнародний маркетинг
 • Маркетинговий аудит

Практична підготовка

 • Виробнича практика з маркетингових досліджень
 • Комплексний дослідницький професійно орієнтований тренінг з маркетингу

Атестація здобувачів вищої освіти

 • Іспит з економічної теорії (політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки)
 • Комплексний іспит за фахом (маркетингова товарна політика, маркетингове ціноутворення, логістика, маркетингові комунікації, маркетингові дослідження).

Після закінчення навчання за освітньою програмою «Маркетинг» бакалавр здатний виконувати професійну роботу та може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт.

Бакалавр з маркетингу здатний виконувати зазначену в ДК 003-95 професійну роботу і може займати відповідну посаду:

1452 Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі

1453.1 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами

1453.2 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами

1454 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами

1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформації

1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій

1475.3 Менеджер (управитель) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління:

1475.4 Менеджер (управитель) з маркетингу

1475.4 Менеджер (управитель) з постачання

1475.4 Менеджер (управитель) із збуту

1475.4 Менеджер (управитель) з логістики

1475.4 Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю

1476.1 Менеджер (управитель) з реклами

1479 Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг

3415 Технічні та торговельні представники:

3415 Агент комерційний

3415 Агент торговельний

3415 Комівояжер

3415 Мерчендайзер

3415 Повірений (супервайзер)

3415 Представник торговельний

3415 Торговець комерційний

3415 Торговець промисловий

3415 Торговець роз’їзний

3415 Торговець технічний

3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі:

3419 Інспектор торговельний

3419 Інспектор-товарознавець

3419 Організатор з постачання

3419 Організатор із збуту

3419 Товарознавець

3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів:

3421 Торговельний брокер (маклер)

3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери:

3429 Агент рекламний

3429 Представник з реклами

3429 Ревізор комерційний

3429 Ревізор комерційний шляховий

3429 Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління

3439 Фахівець з інтерв’ювання

Крім того, бакалавр з маркетингу може працювати на підприємствах фармацевтичної, парфумерно-косметичної, медико-біологічної промисловості, на підприємствах інших галузей – у відділах маркетингу, реклами, збуту, постачання, логістики, планування нових товарів, у комерційному та аналітичному відділах; у сфері оптової та роздрібної торгівлі; в центрах маркетингових досліджень та інформації; у маркетингових, рекламних, консалтингових, digital-агенціях, закладах і галузевих установах різних відомств, виконуючи відповідні функції.

 

Після закінчення навчання за освітньою програмою «Маркетинг» бакалавр з маркетингу може вступати на програму для здобуття освітнього ступеню магістр з маркетингу – другий (магістерський) рівень.


СПЕЦІАЛЬНОСТЬ 075 «МАРКЕТИНГ»

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Кваліфікація: МАГІСТР З МАРКЕТИНГУ

(другий рівень вищої освіти)

Мета освітньої програми. Підготовка компетентних маркетингових фахівців, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємств, маркетингового аналізу, здатних застосовувати отримані знання в наукових дослідженнях проблем розвитку теорії та методології маркетингу; підготовка до здійснення керівних функцій у сфері управління маркетингом.

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність.

Обов’язкові компоненти ОП:

 • Глобальна економіка
 • Соціальна відповідальність
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Бренд-менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Логістичний менеджмент
 • Рекламний менеджмент
 • Маркетинговий менеджмент
 • Товарна інноваційна політика

Вибіркові компоненти ОП

 • Методологія наукових досліджень
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях
 • Управління ризиками в науково-інноваційній діяльності
 • Фармацевтичний маркетинг
 • Фінансовий менеджмент
 • Маркетингова політика розподілу
 • Міжнародний менеджмент
 • Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 • Менеджмент персоналу
 • Логіка та етика професійних суджень у маркетингу
 • Правові та етичні норми діяльності в галузі
 • Педагогіка та психологія вищої школи

Практична підготовка

 • Виробнича практика зі спеціальності
 • Переддипломна практика

Атестація здобувачів вищої освіти

 • Підготовка та захист магістерської роботи

Після закінчення навчання за освітньою програмою «Маркетинг» магістр здатний виконувати професійну роботу та може займати первинні і керівні посади відповідно до професійних назв робіт

Магістр з маркетингу здатний виконувати зазначену в ДК 003-95 професійну роботу і може займати відповідну посаду:

1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

1233 Керівники підрозділів маркетингу:

1233 Директор з маркетингу

1233 Директор комерційний

1233 Начальник відділу збуту (маркетингу)

1233 Начальник комерційного відділу

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління

1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі

1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами

1453.2 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами

1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами

1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформації

1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій

1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління:

1475.4 Менеджер (управитель) з маркетингу

1475.4 Менеджер (управитель) з постачання

1475.4 Менеджер (управитель) із збуту

1475.4 Менеджер (управитель) з логістики

1475.4 Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю

1476.1 Менеджери (управителі) з реклами

1479 Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг

2310.2 Викладач вищого навчального закладу

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність):

2419.1 Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

2419.1 Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

2419.1 Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності:

2419.2 Економіст із збуту

2419.2 Консультант з маркетингу

2419.2 Консультант з ефективності підприємництва

2419.2 Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

2419.2 Рекламіст

2419.2 Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

2419.2 Фахівець з ефективності підприємництва

2419.2 Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

 

Крім того, магістр з маркетингу може працювати на підприємствах фармацевтичної, парфумерно-косметичної, медико-біологічної промисловості, на підприємствах інших галузей – у відділах маркетингу, реклами, збуту, постачання, логістики, планування нових товарів, у комерційному та аналітичному відділах; у сфері оптової та роздрібної торгівлі; в центрах маркетингових досліджень та інформації; у маркетингових, рекламних, консалтингових, digital-агенціях, вищих навчальних закладах і галузевих установах різних відомств, виконуючи відповідні функції. Після закінчення навчання за освітньою програмою «Маркетинг» магістр з маркетингу може вступати на програму для здобуття ступеню доктора філософії з маркетингу – третій (освітньо-науковий) рівень.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МАРКЕТИНГ» СТАНОВИТЬСЯ ЛІДЕРОМ ПРОФЕСІЙ!

В Україні відсоток вакансій, які можуть займати маркетологи в організаціях фармринку – більше 60%. На думку фахівців з підбору персоналу, маркетолог – одна з найперспективніших і затребуваних професій на ринку праці. Будь-яка організація, навіть якщо в ній немає маркетингового відділу, все одно веде маркетингову діяльність – розробляє товари чи послуги, встановлює на них ціни, створює систему розповсюдження і просування, займається рекламою. Професійні маркетологи потрібні для того, щоб зробити цю роботу більш ефективною.

МАРКЕТОЛОГ – випускник НФаУ отримує знання, відповідні державним освітнім стандартам за освітньою програмою «Маркетинг» та вивчає специфіку фармацевтичної галузі, що дає випускникам можливість працевлаштування на провідні вітчизняні та закордонні фармацевтичні фірми з гідною заробітною платнею.

Маркетолог – це той, хто регулярно досліджує і вивчає ринок, аналізує попит на товар, планує асортимент, визначає обсяг продукції і ціни на неї, відстежує конкурентне середовище, розробляє стратегії для просування продукту, розробляє бізнес-плани і пропонує найбільш вигідні варіанти вкладення грошей. Від нього багато в чому залежить успіх битви за гаманець споживача. Тому фахівців, які знають ринок і вміють звертати його закони на користь бізнесу, чекають в будь-якій галузі економіки.

Маркетологів можна розділити на дві категорії – аналітиків і креативників. Мета аналітиків – скласти найбільш повне уявлення про запропонований товар, визначити сегмент ринку і категорію покупців (стать, вік, дохід, соціальний статус), де ця продукція буде користуватися попитом. З цією метою вони проводять моніторинг ринку, різноманітні опитування та фокус-групи.

Мета креативників – спираючись на отримані від аналітиків дані, розробити стратегію просування товару. Як і де краще реалізовувати продукт, який меседж повинна містити реклама, які медійні носії краще використовувати, – це і багато іншого повинен продумати маркетолог. Зауважимо, що в невеликих компаніях фахівець з маркетингу часто суміщає обидві функції, відповідаючи і за аналітику, і за розробку стратегії.

КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НАШІ МАРКЕТОЛОГИ?

Відповідно до чинного Національного класифікатору України 2010 фахівці, що мають освіту за спеціальністю маркетинг можуть займати ряд посад:

 

ПРИКЛАДИ ПОСАД, які вже займають випускники НФаУ – маркетологи:

 • регіональний менеджер представництва зарубіжної фармацевтичної фірми;
 • фармацевтичні (торгові) представники вітчизняних і закордонних фірм;
 • начальник відділу страхування банку;
 • фахівці з методів розширення ринків збуту (маркетологи), в різних галузях;
 • менеджери по збуту і закупівель в різних галузях;
 • мерчендайзери торгових центрів;
 • викладач кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ, кандидат наук.

Існує також ряд «ПОПУЛЯРНИХ ПОСАД» (посади, найбільш часто зустрічаються в іноземних компаніях):

 

УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМИ МАРКАМИ І РОЗПОДІЛ ТОВАРІВ

 • Бренд-менеджер (продакт менеджер) – займається розробкою і просуванням нового товару, відстежує його конкурентоспроможність і аналізує реакції споживачів на різні маркетингові дії.
 • Менеджер з логістики – відповідає за фізичне розподіл і переміщення товарів на складах.
 • Адміністративний аналітик у відділі розподілу товарів – аналізує витрати на доставку товарів зі складу споживачам.
 • Менеджер з обслуговування клієнтів – відповідає за взаємини між покупцями і торговим персоналом, координуючи роботу відділів продажів і маркетингу.
 • Мерчендайзер – відповідає за доставку товару споживачам точно в строк. Відстежує правильність викладки, просування та продажу конкретних продуктів в торгових точках.
 • Менеджер відділу закупівель (постачання) – організовує і веде закупівлі, шукає потенційних постачальників, веде комерційні переговори з постачальниками.
 • Менеджер з розвитку ринку збуту (з продажу) – реалізує загальне керівництво, а також планування, розробку методик з пошуку покупців, з техніки продажів, контроль за процесами продажу на кожній стадії.
 • Менеджер з якості – аналізує показники діяльності підприємства залежно від профілю та напрямки його діяльності, пошук «слабких» місць в підборі персоналу, виробничих показниках, рекламної кампанії.

ПРОДАЖІ

 • Торговий представник з прямих продажів – продає товар безпосередньо споживачам.
 • Торговий представник по роботі з торговельними посередниками – забезпечує продажі товару оптовим і роздрібним торговцям.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Менеджер проекту – координує реалізацію маркетингових досліджень для клієнта.
 • Account manager – підтримує контакти з клієнтом-замовником маркетингових досліджень і дослідницькою фірмою.
 • Менеджер з маркетингових досліджень – координує маркетингові дослідження, що проводяться відділом маркетингу фірми.
 • Маркетинговий аналітик – відповідає за збір, інтерпретацію і аналіз даних, отриманих в ході польових і кабінетних маркетингових досліджень компанії.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

 • Товарознавець або байєр (в основному в іноземних компаніях) – відповідає за вибір та закупівлю нових партій чи колекцій товарів, досліджує тенденції купівельних переваг і оцінює досвід попередніх продажів цих товарів.
 • Адміністратор магазину – відповідає за обслуговування споживачів і роботу торгового персоналу.

НЕКОМЕРЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

 • Менеджер з маркетингу – розробляє програми маркетингу, фандрейзингу та PR для некомерційних установ.
 • Реклама
 • Account manager – підтримує контакти з певними клієнтами , координує всю програму творчих розробок для цих клієнтів. У мережевих рекламних агентствах відповідає за розробку і впровадження маркетингової стратегії і рекламної кампанії клієнта.
 • Медіа-байєр – працює з торговими представниками різних ЗМІ, аналізує і планує придбання рекламного часу і місця в ЗМІ.
 • Менеджер з просування продукту – планує промоушн-акції для споживчих товарів і працює або в штаті компанії, або в рекламному агентстві, або в промоушн-агентстві.
 • Менеджер зі зв’язків з громадськістю (PR) – встановлює зв’язки зі ЗМІ, виставковими організаціями і відповідає за будь-яку інформацію про компанію та продукт, опубліковану в ЗМІ.
 • Менеджер з реклами – розробляє рекламні повідомлення для торгового персоналу або посередників (часто виконує функції і менеджера зі зв’язків з громадськістю). Найбільше затребувані маркетологи у сфері торгівлі. Там, де є ринок, конкуренція, вибір – там повинен бути і маркетолог.

 

ДЕ ГОТУЮТЬ ХОРОШИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ?

Загальний стиль навчання безпосередньо залежить від обраного вузу. Тим не менш, є декілька базових дисциплін, які майбутні маркетологи вивчають в обов’язковому порядку. До таких предметів відносяться “маркетингові дослідження”, “вивчення поведінки споживача”, “інтегровані маркетингові комунікації”, “управління брендом” тощо. НФаУ дає можливість отримати не тільки класичну економічну освіту маркетолога, але і більш детально вивчити фармацевтичну сферу за рахунок введення в структуру навчання спеціалізованих фармацевтичних дисциплін:

 • фармакологія;
 • фармацевтичне товарознавство;
 • техніка і технологія фармацевтичної галузі;
 • фармакоекономіка;
 • фармацевтичний маркетинг;
 • фармацевтична логістика;
 • стандартизація та сертифікація фармацевтичної продукції;
 • організація фармацевтичного забезпечення населення.

Таким чином, фахівець-маркетолог підготовлений у стінах НФаУ стає ще більш затребуваним на ринку праці. Більшість здобувачів вищої освіти спеціальності 075 “Маркетинг” вже на старших курсах знаходять цікаву і добре оплачувану роботу.

А хороша професійна підготовка, безперечно, допоможе майбутнім підприємцям розпочати успішний, конкурентоспроможний бізнес.

 

І пам’ятайте … УСПІШНОМУ МАРКЕТОЛОГУ ПРЯМА ДОРОГА В ГЕНЕРАЛЬНІ ДИРЕКТОРА. Пояснюється це тим, що у процесі своєї роботи він стикається й з іншими напрямками бізнесу: фінансами, бюджетуванням, бухгалтерією, в деяких випадках навіть інформаційних технологій. Зрештою з маркетолога виходить універсальний фахівець, який точно відчуває, чим живе компанія.

Print Friendly, PDF & Email