Півень Олена Петрівна

Півень Олена ПетрівнаПівень Олена Петрівна – професор, доктор фарм. наук.

Півень Олена Петрівна Півень Олена Петрівна
Доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту.

У 1977 р. закінчила з відзнакою Харківський інженерно-економічний інститут (нині Харківський національний економічний університет) за фахом «Організація механізованої обробки економічної інформації».

У 1977 році поступила на роботу до Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту (далі Всесоюзний науково-дослідний інститут хімії і технології лікарських засобів, Державний науковий центр лікарських засобів) у лабораторію техніко-економічних досліджень. З 1996 р. працювала на посаді завідувача лабораторією техніко-економічних досліджень, з 1999 р. – на посаді завідувача лабораторією маркетингових і техніко-економічних досліджень, з 2006 р. – на посаді завідувача відділом маркетингових досліджень і координації науково-дослідних робіт. З 2005 р. працювала за сумісництвом у Національному фармацевтичному університеті на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації, з жовтня 2008 р. перейшла працювати на постійну роботу на посаді доцента кафедри, з вересня 2011 р. на посаді професора.

У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне дослідження по вдосконаленню організації і планування виробництва перев’язувальних засобів» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків і організація фармацевтичної справи. В 2003 р. ВАК України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Технологія ліків і організація фармацевтичної справи». У 2005 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні й організаційні засади підвищення ефективності науково-виробничої діяльності фармацевтичної промисловості» за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація й організація виробництва лікарських засобів. У 2014р. Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання професора.

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.817.01 (при ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції») з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора і кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація й організація виробництва лікарських засобів (2007-2011р.р.). Член апробаційної ради з апробації дисертацій Національного фармацевтичного університету по спеціальності 15.00.01– технологія ліків, організація фармацевтичної справи і судова фармація. Член редакційної колегії науково-практичних журналів «Фармаком» і «Управління, економіка та забезпечення якості у фармації».

Наукова школа

Напрями наукових досліджень пов’язані з техніко-економічним обґрунтуванням створення й організації виробництва лікарських засобів, маркетинговими дослідження фармацевтичного ринку, маркетинговими аспектами інноваційного розвитку фармацевтичної промисловості, маркетингом взаємовідносин, питаннями ціноутворення і цінової політики на лікарські засоби і науково-технічну продукцію, фармакоекономічними аспектами споживання ліків.

Наукові розробки, результати яких впроваджені у фармацевтичну практику та використовуються у навчальному процесі, присвячені розробці маркетингового підходу до створення й обґрунтування інноваційних програм виробництва вітчизняних лікарських препаратів, вдосконаленню фінансування інноваційних програм зі створення й організації виробництва лікарських препаратів, дослідженню тенденцій розвитку вітчизняного й закордонного фармацевтичного ринку, визначенню науково-практичних підходів до оцінки вартості науково-технічної продукції, вдосконаленню системи ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, техніко-економічним дослідженням створення й організації виробництва лікарських препаратів, вдосконаленню управління маркетинговою діяльністю фармацевтичних підприємств.

Є автором 140 наукових робіт, серед яких монографія, 2 свідоцтва про авторське право на науковий твір, 8 методичних рекомендацій (наукові розробки), 55 статей опублікованих у фахових виданнях.

Підготовлено під науковим керівництвом 1 кандидата наук, а також готується до захисту дисертаційна робота на здобуття наукового ступеню кандидата наук.

Монографії

 1. «Технология и стандартизация лекарств», Т.2.- Х.: ИГ «РИРЕГ», 2000.- 784 с. Монографія у співавторстві: Розділ 1.- Глава 2; Розділ 2.- Глава 1; Розділ 5.- Глава 2.

Навчальні посібники

 1. Практикум з промислового маркетингу: навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.М. Мнушко, О.П. Півень, М.С. Рахман.- Х.: НФаУ, 2013.- 228 с. Посібник з грифом МОНУ.

Методичні рекомендації (наукові видання)

 1. ПівеньО.П. Методика по ціноутворенню на готові лікарські засоби з урахуванням їх споживчої вартості (Методичні рекомендації) / Півень О.П. – Харків: “Стиль-Іздат”, 2004. – 22 с.
 2. Півень О.П. Визначення вартості науково-технічної продукції у фармацевтичній галузі (Методичні рекомендації) / Півень О.П. – Харків: “Стиль-Іздат”, 2004. – 25 с.
 3. Методика проведення експертизи та державної реєстрації цін на основні лікарські засоби (Методичні рекомендації) / НемченкоА.С., Галій Л.В., Півень О.П. – Харків: “Стиль-Іздат”, 2003. – 24 с.
 4. Півень О.П. Проведення комплексних кон’юнктурних досліджень світового ринку лікарських засобів (Методичні рекомендації) / Півень О.П.. – Харків: “Принт Дизайн”, 2000. – 24 с.
 5. Півень О. П., Ткаченко І. В., Шуванова. О. В. Оцінка лояльності клієнтів до аптечного закладу на основі концепції SERVQUAL: наук.-метод. реком. Х.: НФаУ, 2017. 28 с.
 6. Півень О. П., Ткаченко І. В., Шуванова. О. В. Дослідження лояльності клієнтів аптечних закладів: наук.-метод. реком. Х.: НФаУ, 2018. 28 с.

Методичні рекомендації до практичних занять

 1. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації : навч.-метод. посібн. / В. В. Малий, А. Б. Ольховська, Л. П. Дорохова та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 248 с.
 2. Маркетинг: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки “Менеджмент” / О.П. Півень, В.В. Малий; за ред. проф. В.В. Малого. – Х.: НФаУ, 2016. – 134 с.
 3. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 030507 «Маркетинг» / Л. П. Дорохова, В. В. Малий, М. М. Слободянюк, О. П. Півень. О. М. Євтушенко, А.Б. Ольховська. – Х.: НФаУ, 2015. – 41 с.
 4. Дорохова, Л. П. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки030507 «Маркетинг» / Л. П. Дорохова, В. В. Малий, М. М. Слободянюк, О. П. Півень та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 48с.
 5. Маркетингове ціноутворення: метод. реком. до практ. занять та самост. роботи студ. / О.П. Півень.- Х.: Вид-во НФаУ, 2014.- 116с.
 6. Маркетингові дослідження ринку парфумерно-косметичних засобів: метод. реком. до практич. занять / З.М. Мнушко, О.П. Півень.- Х.: Вид-во НФаУ, 2010.- 56 с.
 7. Менеджмент та маркетинг у фармації: навч. посіб. для самостійної роботи студентів (тестові завдання з поясненнями).- Х.: Вид-во НФаУ, 2010.- 224с.

Членство у фахових асоціаціях: колективне членство в Українській Асоціації Маркетингу

Дисципліни, які викладає доктор наук

 • «Маркетинг і менеджмент у фармації»;
 • «Маркетингові дослідження ринку парфумерно-косметичних засобів»;
 • «Маркетинг»;
 • «Маркетинг промислового підприємства»;
 • «Маркетингове ціноутворення».