Сафіуліна Зулейха Рашитівна

Сафіуліна Зулейха РашитівнаСАФІУЛІНА Зулейха Рашитівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Сафіуліна Зулейха РашитівнаСафіуліна Зулейха Рашитівна

 

Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1972).

З 1972 р. по 1985 р. працювала в Державному науковому центрі лікарських засобів (тоді ВНДІХТЛЗ) в лабораторії медичних аерозолів. З 1972 р. по 1976 р. – старшим лаборантом, а з кінця 1976 р. по 1985 р. – молодшим науковим співробітником.

З 1985 по 1993 рр. працювала старшим викладачем, а потім доцентом на факультеті удосконалення провізорів в ХМАПО (тоді Український інститут удосконалення лікарів, кафедра фармацевтичної технології). Проводила лекційні і практичні заняття з дисципліни «Технологія лікарських форм» на передатестаційних циклах, тематичного удосконалення та спеціалізації.

З 1993 р. працювала у коледжі НФаУ старшим викладачем фармацевтичного відділення (проводила лекційні і практичні заняття з дисципліни «Технологія лікарських форм»). Приймала участь у розробці документів для відкриття спеціальності «Виробництво фармацевтичних препаратів».

З 2000 р. – доцент кафедри фармацевтичної технології ІПКСФ НФаУ (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, НФаУ). Проводила лекційні і практичні заняття з дисципліни «Фармацевтична технологія» на виїзних циклах передатестаційних та тематичного удосконалення, а також на інтернатурі. Співавтор Програми та навчального плану спеціалізації за фахом «Провізор». Виконувала обов’язки відповідальної за методичну роботу кафедри.

Після ротації кадрів на кафедрі в 2004 р. стала доцентом кафедри менеджменту та маркетингу у фармації НФаУ, де і працює по теперішній час (нині кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту).

Навчально-методична робота: має біля 70 друкованих праць. З них методичні рекомендації для проведення практичних занять на теми «Фармацевтические суспензии», «Эмульсии» (Факультет підвищення кваліфікації провізорів, Український інститут удосконалення лікарів), «Методичні рекомендації на допомогу лікарю і фармацевту» – про несумісність ЛЗ із алкоголем; збірка тестів для самопідготовки фахівців  до атестації (ІПКСФ, НФаУ).

На кафедрі ФММ читає лекції та проводить заняття з дисциплін «Історія медицини та фармації» (до 2011 р.), «Менеджмент», «Маркетинг», «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Етика та деонтологія у фармації» на денному та заочному відділенні.

Співавтор типової програми навчальної дисципліни «Етика та деонтологія у фармації» для спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «ТПКЗ». Співавтор методичних рекомендацій для семінарських занять з дисципліни «Этика и деонтология в фармации», 2009 р., а також «Ethics and deontology in pharmacy». Для студентів іноземного факультету розроблений робочий журнал для семінарських занять з дисципліни «Этика и деонтология в фармации». Співавтор збірки тестів для самопідготовки  студентів до ліцензійного іспиту Крок-2. Розроблені робочі журнали з дисципліни «Етика та деонтологія у фармації» для здобувачів вищої освіти заочної та денної форми навчання.

Співавтор методичних рекомендацій з дисципліни «Логіка та етика професійних суджень в маркетингу» (2015 р.).

Співавтор навчального посібника, що має гриф МОН України, «Етика та деонтологія у фармації» (2017 р.).

Отримані 3 свідоцтва на авторський твір.

  1. 1. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір. Малый В. В.Этика и деонтология в фармации: учебное пособие для иностранных студентов / В. В. Малый, З. Р. Сафиулина, М. Н. Кобец, А. А. Чегринец; под ред. проф. В. В. Малого – Х. : НФаУ. – 2019. – 305 с. Свідоцтво № 91368. Дата реєстрації 07.08.2019.
  2. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір. Malyi V.V.Ethics and deontology in pharmacy : tutorial / V.V. Malyi, Z.R. Safiulina, M.M. Kobets,  A.B. Olkhovskaya; by ed. prof. V. V. Malyi – Kh. : NUPh. – 2019. – 245 p. Свідоцтво № 89131. Дата реєстрації 30.05.2019.
  3. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір. Малий В. В. Етика та деонтологія у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Малий, З. Р. Сафіуліна, М. М. Кобець, О. С. Самборський. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. – 248 с. Свідоцтво № 92393. Дата реєстрації 23.09.2019.

Приймає участь у розробці нових програм, ситуаційних завдань та тестів. Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами.

На кафедрі ФММ відповідальна за організацію та методичне забезпечення навчальних дисциплін заочної форми навчання  студентів.

Науково-дослідницька робота: в 1982 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Разработка состава и технологии рентгено­контрастного препарата на основе бария сульфата» (науковий керівник – професор Башура Г. С.). Розроблений рентгено­контрастний засіб «Сульфобар» був реко­мендований Фармако­логічним комітетом до медичного застосування. Дослідницька діяльність була пов’язана зі стабілізацією дисперсних систем.