Дорохова Людмила Петрівна

Дорохова Людмила Петрівна

Дорохова Людмила Петрівна –кандидат фармацевтичних наук, доцент

Дорохова Людмила ПетрівнаДорохова Людмила ПетрівнаДорохова Людмила ПетрівнаДорохова Людмила Петрівна

 

 

 

 

 

Закінчила школу з золотою медаллю (1985). У 1990 р. закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (нині Національний фармацевтичний університет) за спеціальністю «Фармація». У 1998 р. закінчила Харківський державний економічний університет (нині Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) за спеціальністю “Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності”.

Працює в Національному фармацевтичному університеті (ХФІ, УкрФА, НФАУ, НФаУ) з 1990 року: старший лаборант кафедри організації та економіки фармації (1990-1991); аспірант (1991-1994). На кафедрі фармацевтичного маркетингу та менеджменту (кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації 1992-2014) працює з моменту створення кафедри у 1992 році до теперішнього часу: асистент (1994-1995); старший викладач (1995-1997); доцент (1997-2014); доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту (з 2014).

Навчально-методична робота. На кафедрі читає курс лекцій та проводить практичні і семінарські заняття з дисциплін «Маркетинг», «Інфраструктура товарного ринку», «Інфраструктура ринку», «Логістика», «Стратегічний маркетинг», «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент», «Етика та деонтологія у фармації»; читала курс лекцій та проводила практичні заняття з дисциплін «Менеджмент», «Маркетингова політика комунікацій», «Маркетингові дослідження», проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін «Міжнародний маркетинг у фармації», «Історія медицини та фармації».

Автор та співавтор навчальних посібників, що мають гриф МОН України: «Маркетинг в вопросах и ответах» (1996); «Практикум з менеджменту» (2002); «Інфраструктура товарного ринку» (2006); «Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації» (2011); монографії: «Маркетингова політика комунікацій у фармації» (2010); низки навчально-методичних рекомендацій: до практичних, семінарських занять з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингова політика комунікацій», «Логістика», «Інфраструктура товарного ринку», «Інфраструктура ринку», з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації»; з підготовки до атестації випускників спеціальності «Фармація»; з підготовки до стандартизованого тестового іспиту «Крок-2.Фармація»; робочих журналів з фармацевтичного маркетингу та менеджменту тощо.

Брала активну участь у створенні та удосконаленні методичного забезпечення лекцій та практичних занять, розробці навчальних програм з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» спеціальності «Фармація» для вітчизняних та іноземних студентів (1995-1998). Склала навчальні програми з дисциплін: менеджмент, маркетинг, інфраструктура товарного ринку, інфраструктура ринку, логістика та є автором розроблених навчально-методичних комплексів з таких дисциплін. Керує дипломними та магістерськими роботами.

Науково-дослідна робота Навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва та у 1994 р. захистила кандидатську дисертацію «Дослідження стану та перспектив формування ринку вітамінних препаратів» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи. За даним напрямком були розроблені методичні підходи до маркетингових досліджень фармацевтичного ринку на етапі його створення та запропоновані методики аналізу і прогнозування використання вітамінних препаратів з урахуванням регіональних особливостей споживання.

Автор понад 150 друкованих наукових праць, серед яких понад 90 статтей (з них понад 30 у закордонних виданнях, у тому числі 12 у науково-метричній базі SCOPUS [h-індекс – 4], в інших іноземних англомовних журналах, що індексуються в Web of Science, Index Copernicus, EBSCO Publishing DataBase), монографії, науково-методичних рекомендацій, тез доповідей на науково-практичних конференціях регіонального та міжнародного рівнів, наукових семінарах, з’їздах, конгресах. У складі робочої групи з підготовки до видання «Фармацевтичної енциклопедії» брала участь у написанні статей, автор близько 30 статей у «Фармацевтичній енциклопедії» трьох видань (2005, 2010, 2016).

Організаційна та громадська діяльність На кафедрі виконує обов’язки відповідальної за навчально-методичну роботу (1995-1997); відповідальної за роботу СНТ (1995-1997); відповідальної за наукову роботу (1997-2001); відповідальної за навчально-методичну роботу з економічних та управлінських спеціальностей/освітніх програм (з 1997).

Брала участь в організації та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій «Актуальні проблеми фармацевтичного маркетингу» (1999), «Здобутки та перспективи розвитку управління фармацевтичними організаціями в умовах ринкової економіки» (2003), щорічних I-VII міжнародних науково-практичних дистанційних конференцій «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (2013-2019).

Член організаційного/наукового комітету міжнародних конгресів з бізнесу та маркетингу «ICBM’18», «ICBM’19», «IBMSC’19» (2018, 2019), Стамбул, Туреччина; міжнародних конгресів з бізнесу UIK’19, UIK’20 (2019, 2020), Османіє, Кайзері, Туреччина.

Здійснює наукове консультування установ та підприємств.

Брала участь у відкритті нових спеціальностей та освітніх програм в НФаУ, у тому числі підготовці та проведенні низки ліцензування та акредитації спеціальності Маркетинг за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр з маркетингу (2001, 2016), спеціаліст з маркетингу (2002), магістр з маркетингу (2005, 2016, 2018), освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) та за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Працювала заступником декана фармацевтичного факультету з економічних спеціальностей «Маркетинг», «Економіка підприємства» (1997-1999); заступник відповідального секретаря приймальної комісії з економічних спеціальностей (1997-1998); відповідальний секретар ДЕК зі спеціальностей «Маркетинг» та «Економіка підприємства» (2002-2003).

Відповідальна за спеціальність/освітню програму «Маркетинг», відповідальна за розробку проектів навчальних та робочих планів підготовки здобувачів вищої освіти (з 2001), за розробку освітніх програм спеціальності «Маркетинг».

Співрозробник та член проектної групи з освітньої програми “Маркетинг” спеціальності 075 “Маркетинг” першого (бакалаврського) та другого (магiстерського) рівнів вищої освіти.

Співрозробник та член робочої групи з розробки освітньої (освітньо-професійної) програми “Фармацевтичний маркетинг та адміністрування” спеціальності 226 “Фармація” другого (магiстерського) рівня вищої освіти.

Член комітету фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів «Крок-2. Фармація» Центру тестування професійної компетентності при МОЗ України (м. Київ) (2001-2013).

Член Вченої ради факультету економіки та менеджменту; факультету промислової фармації, управління та адміністрування; факультету фармацевтичних технологій та менеджменту (з 2004).

Член циклової методичної комісії з економічної підготовки студентів (2000-2014); секретар циклової методичної комісії з економічної підготовки студентів (2000-2004); член профільної комісії з економіко-управлінських дисциплін Національного фармацевтичного університету (з 2014). Член Центральної методичної ради НФаУ.

Нагороджена почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2005), почесною грамотою Національного фармацевтичного університету (2018), дипломом переможця у номінації «Кращий кандидат наук НФаУ» (2018), подякою голови Харківської обласної ради (2019).