Євтушенко Олена Миколаївна

Євтушенко Олена МиколаївнаНародилася 03.06.1971 р. в м. Харків, Україна. Доктор фармацевтичних наук (2012), професор кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ (2015).

У 1993 році закінчила з відзнакою Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація». Отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Міжнародний менеджмент» у Вищій школі бізнесу при Харківському державному економічному університеті з присвоєнням кваліфікації «економіст».

У 1998 році під керівництвом проф. Мнушко З.М. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.02р. − «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» в Спеціалізованій Вченій раді Львівського державного медичного університету за темою «Дослідження методів стимулювання збуту фармацевтичної продукції». У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Управління галузевими ризиками на етапах реалізації та споживання лікарських засобів».

Час роботи: асистент (1996-2001); доцент кафедри менеджменту і маркетингу в фармації (з 2001) НФаУ; професор кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету.

Візитінг-професор в Казахському Національному медичному університеті ім. С.Д. Асфендіярова, м. Алмати.

Напрями наукових досліджень: фармацевтичний менеджмент і маркетинг, вдосконалення збутової політики фармацевтичних підприємств; визначення, оцінка та управління галузевими ризиками на етапах реалізації та споживання фармацевтичної продукції; фармако-економічний аналіз і моделювання витрат на усунення наслідків побічної реакції на лікарські препарати.

Наукові досягнення: автор і співавтор понад 180 наукових і науково-дослідних робіт, представлених у вітчизняних та іноземних спеціалізованих наукових виданнях, серед них − 3 монографії (співавт.), Навчальні посібники і практикуми, 24 навчально- і науково-методичні рекомендації; авторські права на ряд робіт. Брала участь в розробці Закону України «Про лікарські засоби». Керувала підготовкою кандидатської дисертації Осами Абузаід Мохамед Нур Ахмеда (Судан) за спеціальністю 15.00.01 − «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» на тему «Науково-методичне обґрунтування напрямків розвитку системи лікарського забезпечення в Судані».

Громадська діяльність. Член апробаційної комісії за спеціальністю 15.00.01 − «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація». Брала участь в розробці проекту закону України «Про лікарські засоби», Державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, в тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами» на 2012-2022 роки».

Підручники, монографії, навчальні посібники:

 1. Маркетингова політика комунікацій у фармації: моногр. / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко, О. Ю. Рогуля, А. Б. Ольховська, Л. П. Дорохова и др; за ред. проф. З. М. Мнушко. – Х. : НФаУ, 2010. – 168 с.
 2. Международный маркетинг в фармации / З. Н. Мнушко, Н. В. Чмыхало, Н. М. Мусиенко, О. Ю. Рогуля, Е. Н. Евтушенко, А. Б. Ольховская. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 522с.
 3. Мнушко З. М. Практикум з менеджменту : навч.посіб. для студ. вищ. навч. закладів / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, О. М. Евтушенко.– Х. : Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 178 с.

Методические разработки:

 1. Методичні рекомендації для викладачів з дисципліни «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент» / В. В. Малий, А.. Б. Ольховська, Л. П. Дорохова та ін. − Х.: НФаУ, 2018. − 265с.
 2. Самборський О.С. Сучасний стан та науково-методичні підходи до розширення екстемпорального виготовлення ліків в аптеках України: наук.-метод. реком. / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк, О.М. Євтушенко. – Харків, НФаУ,  2018. – 37 с.
 3. Самборський О.С., Слободянюк М.М., Євтушенко О.М. Визначення потенційної ємкості ринку лікарських засобів (на прикладі антианемічних препаратів). Метод. реком. НФаУ. Харків, 2019. 30 с.
 4. Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации : учебн.-метод.пособ. / В. В. Малый, А. Б. Ольховськая, Л. П. Дорохова и др. – Х. : НФаУ, 2017. – 284 с.
 5. Рекламний менеджмент: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів / О. М. Євтушенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – 69с.
 6. Робочий зошит з фармацевтичного маркетингу та менеджменту : навч.- метод. посібн. / В. В. Малий, А. Б. Ольховська, Л. П. Дорохова та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – 248 с. (лист №1/11-5667 від 13.06.2017 р.).
 7. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики (для студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» ) / В. В. Малий, Л. П Дорохова, О. Ю. Рогуля, А. Б. Ольховська, М.М. Слободянюк, О. М. Євтушенко, С. В. Жадько, В. В. Смачило, І. В. Софронова, І. В. Тіманюк, І.В. Бондарєва. − Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 43с.
 8. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” / [Л. П. Дорохова, В. В. Малий, М. М. Слободянюк, О. П. Півень, О. М. Євтушенко, А. Б. Ольховська]; Національний фармацевтичний університет. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 43 с.
 9. Евтушенко Е.Н. Обоснование подходов к определению доступности лекарственных средств в странах Восточного Средиземноморья (Методические рекомендации) / Е. Н. Евтушенко, Осама Абузаид Нур Ахмед. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 23с.
 10. Маркетингові комунікації: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки «Маркетинг»/О. М. Євтушенко, Л. П. Дорохова, О. В. Шуванова. – Х.:НФаУ, 2014. – 108 с.
 11. Рекламний менеджмент: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 69с.
 12. Мнушко З. М. Оцінювання ефективності комунікативної діяльності фармацевтичної фірми за умов різновекторного впливу: метод. рек. / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко – К. : Вид-во НФаУ, 2011. – 24 с.
 13. Євтушенко О. М. Фармакоекономічний аналіз та моделювання витрат на усунення наслідків побічної реакції лікарських препаратів / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, С. В. Вельма. – К., Вид-во НФаУ, 2010. – 20 с.
 14. Євтушенко О. М. Методичні рекомендації з визначення цін реалізації на лікарські препарати під впливом ринкових факторів / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, С. В. Вельма. – К., Вид-во НФаУ, 2009. – 20 с.
 15. Євтушенко О. М. Визначення ризиків в системі взаємовідносин «Оптове фармацевтичне підприємство – лікувально-профілактичний заклад» : метод. рек. / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко – К. : Вид-во НФаУ, 2009. – 20 с.
 16. Євтушенко О. М. Дослідження, групування та оцінка ризиків у товаропросуванні аптечних закладів : метод. рек. / О. М.Євтушенко, З. М. Мнушко. – Х., Вид-во НФаУ, 2008. – 20 с.
 17. Євтушенко О. М. Методичні рекомендації з оцінювання ризиків внаслідок виникнення побічної дії лікарських засобів : метод. рек. / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко. – К. : Вид-во НФАУ, 2008. – 20 с.
 18. Мнушко З. М. Оцінка і методи мінімізації ризиків на ринку біологічно активних добавок : метод. рек. / З. М. Мнушко, Н. В. Сотнікова, О. М. Євтушенко. – К. : Вид-во НФаУ, 2006. – 26 с.
 19. Мнушко З. М. Рекламний менеджмент: метод. рек. до практ. занять / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 28 с.
 20. Мнушко З. Н. Маркетинговая политика коммуникаций : метод. рек. к практ. занятиям / З. Н. Мнушко, Л. П. Дорохова, Е. Н. Евтушенко – Х. : Изд-во НФаУ, 2004. – 68 с.
 21. Мнушко З. М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Маркетинг» / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, Е. Н. Евтушенко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2001. – 72 с
 22. Мнушко З. М. Методичні рекомендації по прогнозуванню збуту фармацевтичної продукції / З. М. Мнушко, О. М. Ткаченко, В. В. Страшний. – Х.: Вид-во НФаУ,   –  19 с.
 23. Мнушко З. Н. Методические рекомендации по оформлению рекламной продукции на лекарственные препараты / З.Н. Мнушко, Е.Н. Ткаченко, Н.В Чернобровая. – Х.: Вид-во НФаУ,– 23 с.

Статті в спеціалізованих виданнях:

 1. Мнушко З. М. Реклама як засіб стимулювання збуту фармацевтичної продукції / З. М. Мнушко, Н. В. Чорноброва, О. М. Ткаченко // Вісник фармації. – 1995. – №1-2. – С.7-12.
 2. Мнушко З. М. Створення фармацевтичної інформаційної маркетингової системи / З. М. Мнушко, В. П. Польщикова, І.А. Шевченко, О. М. Ткаченко, А. В. Ардельян // Вісник фармації. – 1996. – №1-2. –  С.96-101.
 3. Мнушко З. Н. Комплекс маркетинга в формировании фармацевтического рынка за рубежом / Мнушко З.Н., Мусиенко Н.М., Ткаченко Е.Н. // Вісник фармації. – 1996. – №3-4. –  С.76-80.
 4. Мнушко З. М. Изучение эффективности рекламной кампании фармацевтической фирмы / З. М. Мнушко, Е. Н. Ткаченко, Н. М. Омельченко // Медико-фармацевтический вестник. – 1997.– №3. – С.11-17.
 5. Мнушко З. М. Прогнозування збуту лікарських засобів / З. М. Мнушко, В. В. Страшний, О. М. Євтушенко // Фармац. журн. – 2000. – № 3. – С. 13–18.
 6. Мнушко З. М. Управління персоналом як складова успішної діяльності фармацевтичної фірми / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, О. М. Евтушенко // Вісник фармації. – 2001. – № 3(27). – С. 91-.
 7. Мнушко З. М. Ризик у підприємницькій діяльності / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко // Фармац. журн. – – № 1. – С. 7–12.
 8. Мнушко З. М. Систематизація ризиків у фармацевтичній галузі / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко, В. В. Страшний // Вісник фармації. – 2003. – № 2(34). – С. 21–22.
 9. Мнушко З. М. Оцінка ринку біологічно активних добавок та характерних для нього видів ризику / З. М. Мнушко, Н. В. Сотникова, О. М. Євтушенко // Клінічна фармація. – 2005. – Т. 9, № 2. – С. 25–32.
 10. Дослідження по удосконаленню управління виробничо-комерційною діяльністю фармацевтичних організацій / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, І. В. Пестун, О. М. Євтушенко // Фармац. журн. – 2005. – № 4. – С. 33–37.
 11. Євтушенко О. М. Дослідження видів, ступеня загрози, причин та наслідків ризиків у діяльності посередницьких фармацевтичних фірм / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко // Фармац. журнал. – – № 2. – С. 3–11.
 12. Євтушенко О. М. Вивчення та методи профілактики ризиків у товаропросуванні аптечних закладів / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко // Вісник фармації. – – №2(46). – С. 46–51.
 13. Євтушенко О. М. Оцінка ризиків, що виникають у системі бюджетних закупівель лікарських засобів / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, Г. О. Харченко // Фармац. журн. – 2007. – № 4. – С. 21–27.
 14. Мнушко З. М. Напрямки кількісної оцінки ризиків для суб’єктів ринку дієтичних добавок / З. М. Мнушко, Н. В. Сотникова, О. М. Євтушенко // Вісник фармації. – 2008. – № 1(53). – С. 41–43.
 15. Мнушко З. Н. Методические подходы к оценке рисков от проявления побочного действия лекарственных средств / З. Н. Мнушко, Е. Н. Евтушенко // Фармаком. – 2008. – № 1. – С. 112–119.
 16. Євтушенко О. М. Вивчення ризиків, повязаних з неналежною якістю лікарських засобів / О. М. Євтушенко, Л. В. Бондарева , О. О. Павлій // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2008. – № 2. – С. 9–13..
 17. Євтушенко О. М. Моделювання вибору бюджетної організації-споживача лікарських засобів з використанням оцінки ризику / О. М. Євтушенко // Фармац. журн. – 2008. – № 6. – С.21–27.
 18. Євтушенко О. М. Аналіз антибактеріальних лікарських засобів з погляду витрат на усунення наслідків їх побічних реакцій / О. М. Євтушенко // Фармаком. – 2009. – № 4. – С. 81–88.
 19. Євтушенко О. М. Ризики в системі фармацевтичної опіки / О. М. Євтушенко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2009. – Вип. 18 (кн.3). – С. 252–
 20. Євтушенко О. М. Ризики товаропросування нових лікарських засобів / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко // Запорожский мед. журн. – 2009. – №1. – С. 75–78.
 21. Євтушенко О. М. Ризикологія та питання якості медикаментозного забезпечення / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. – № 1(3). – С. 34–38.
 22. Євтушенко О. М. Теоретичні засади та особливості ризик-менеджменту у фармації / О. М. Євтушенко // Запорожский мед. журн. – 2009. – № 3. – С. 81–86.
 23. Євтушенко О. М. Моделювання впливу ринкових факторів на ціни лікарських препаратів / О. М. Євтушенко // Фармаком. – 2010. – № 1. – С. 123–132.
 24. Євтушенко О. М. Теоретичне обґрунтування питань ризикології в сучасних умовах господарювання / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко // Вісник фармації. – 2010. – № 3 (63). – С. 58–61.
 25. Євтушенко О. М. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів з урахуванням побічних реакцій / О. М. Євтушенко // Вісник фармації. – 2010. – № 1(61). – С. 51–54.
 26. Євтушенко О. М. Вивчення ризиків у сфері державних закупівель лікарських засобів та виробів медичної продукції / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, В. Д. Немцова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 4(12). – С. 50–55.
 27. Байжанова К. Ф. Внедрение системы менеджмента качества в фармацевтическую отрасль республики Казахстан: проблемы и перспективы / К. Ф. Байжанова, З. Н. Мнушко, Т. Б. Байзолданов, Е. Н. Евтушенко,  С. К. Жетерова // Фармаком. − 2012.− №1.− С.104-107.
 28. Євтушенко О.М. Складові управління ризиками в сучасній фармації // О.М.Євтушенко, З.М.Мнушко / Фармаком. – 2012.– №4.– С.88 – 91.
 29. Євтушенко О. М. Методика аналізу показників витрат на усунення наслідків побічних реакцій антибактеріальних лікарських препаратів // О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко / Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – №6. – С.38 – 43.
 30. Євтушенко О. М. Прогнозування витрат, пов’язаних з усуненням наслідків побічної реакції на лікарські засоби // О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко / Запорізький медичний журнал. – 2013(11). – №1.– С.80 – 84.
 31. Yevtushenko O. Modelling of expences for liquidation of consequences of medicines’ adverse reactions / O. Yevtushenko // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – №5. – С.32-35.
 32. Євтушенко О.М. Ризики в системі фармацевтичної опіки: оцінка витрат на ліквідацію наслідків побічної реакції / О.М. Євтушенко // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. – 2013. – №4 (118). – С.158 – 163
 33. Євтушенко О.М. Роль провізора у моніторингу безпеки лікарських засобів / О.М.Євтушенко // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. – 2013. – №5 (119). – С.219 – 225.
 34. Євтушенко О.М. Дослідження джерел ризикозалежності фармацевтичної організації / О.М.Євтушенко // Фармаком. – 2013. – №4. – С.103-107.
 35. Евтушенко Е.Н. Основные направления развития и совершенствования фармацевтического сектора Судана / Е. Н. Евтушенко, Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед  // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. –  – №4(36) – С.26-31.
 36. Євтушенко О.М. Ризики та їх наслідки при використанні антибактеріальних лікарських засобів / О.М.Євтушенко // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №4(39). – С.72-76.
 37. Ievtushenko O.M. The study of approaches to risk-menegement in pharmacy / O. M. Ievtushenko // Вісник фармації. – 2015. – №3(83). – С. 46-50.
 38. Євтушенко О.М. Питання економічної доступності лікарських засобів на Африканському континенті / О.М.Євтушенко, Осама Абузаїд Нур Ахмед / Фармацевтичний часопис. – №4(36). – 2015. – С. 41-45.
 39. Євтушенко, О. М. Дослідження проблем та тенденцій розвитку фармацевтичного ринку Судану як соціальнооріентованої макроекономічної структури країни / О. М. Євтушенко, Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед // Science Rise. – 2016. – № 4(21). – С. 12 − 17.
 40. Осама, Абузаид Мохамед Нур Ахмед. Адаптивные подходы к моделированию лекарственного обеспечения в Судане с учетом влияния социально-экономических факторов страны / Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед, Е. Н. Евтушенко, С. В. Вельма // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 2. – С.71 − 79.
 41. Pestun I.V. Іnternet technologies in marketing activity of pharmacies / I. V. Pestun, I. V. Sofronova, O. M.Ievtushenko // Pharmatsevtica jurnali.− 2015.− №4.− C.11-15. (Узбекистан)
 42. Зайченко В. С. Аналіз ринку препаратів для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози з метою визначення маркетингових можливостей для вітчизняного виробника / В. С. Зайченко, О. М. Євтушенко, О. А. Рубан, Ю. С. Маслій, Т. Б. Равшанов // Science Rise. – 2017. – № 1(5). – С. 53 − 61.
 43. Сермухамедова О. В. Технико-экономическое обоснование внедрения в производство лекарственных препаратов из растительного сырья / О. В. Сермухамедова, З. Б. Сакипова, Е. Н. Евтушенко, А. Н. Куатова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – №2. – C.46-52.
 44. Самборський О.С. Організація фармацевтичної допомоги в Україні: реалії аптечного виготовлення лікарських засобів / О.С. Самборський, О.М. Євтушенко, М.М. Слободянюк // Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 4 (44). – С. 87 – 98. DOI 10.11603/2312-0967.2017.4.8337.
 45. Євтушенко О.М. Статини: фармакоекономічні аспекти застосування препаратів групи інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази / О. М. Євтушенко, В. Д. Немцова, В. В. Чайковская // Клінічна фармація. − 2019. − №1 (том 23). − С. 46- 55.
 46. Ковалевська І. В. Дослідження асортименту препаратів для лікування цукрового діабету ІІ типу на фармацевтичному ринку України // І.В. Ковалевська, О.А. Рубан, О. М. Євтушенко / Фармацевтичний журнал. − 2019. − №2. − С.13-24.
 47. Самборський О.С. Обгрунтування підходів до визначення потенційної ємкості  ринку лікарських засобів специфічної дії (на прикладі антианемічних препаратів) / О. С.  Самборський, М. М. Слободянюк, О. М. Євтушенко // Соціальна фармація в охороні здоров’я. −2019. – Vol. 5, No. 3  − С.65 -74.
 48. Немцова В. Д., Євтушенко О. М., Чайковська В. В. Вплив комбінованої терапії статинами та левотироксином на динаміку ліпідного профілю у пацієнтів з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії, цукрового діабету типу та субклінічного гіпотиреозу / В. Д. Немцова, О. М. Євтушенко, В. В. Чайковська // Клінічна фармація. − 2019. − №3 (том 23). − С. 57- 63.
 49. Maslii S., Ruban О.А., Ievtushenko О. M. The marketing substantiation of the relevance of new domesticproducts development for topical application in dentistry. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2019. Т. 5, № 3. С. 13–22.
 50. Іванюк О. І. Огляд ринку препаратів для профілактики та лікування урогенітальних симптомів у пре- та постменопаузальному періоді/ О. І. Іванюк, Т. Г. Ярних, О. М. Євтушенко // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2019. – Т. 5, №4. − С. 84 – 96.

 

Статті в закордонних виданнях:

 1. Mnushko Z. M. Pharmacoeconomic evaluation of medicines with consideration for adverse reactions / M. Mnushko, H. M. Evtushenko, V. D. Nemtsovа // Nauka i studia. − 2012. − №6(51). − Р.87 – 92.
 2. Евтушенко Е.Н. Система фармацевтической опеки: побочное действие лекарств и экономические потери / Е.Н.Евтушенко, А.Р.Шопабаева // Вестник ЮКГФА. –  – №3. – С.151 – 154.
 3. Ордбаева М.Т. Нормативно-правовые аспекты гармонизации надлежащей практики хранения и транспортировки ЛС в республике Казахстан / М.Т.Ордабаева, У.М. Датхаев, Е.Н.Евтушенко // Вестник ЮКГФА. – – №3. – С. 149 – 151.
 4. Евтушенко Е.Н. Взаимодействие провизора и врача в системе фармаконадзора / Евтушенко Е.Н., Шопабаева А.Р., Хименко С.В., Рогуля О.Ю. / Терапевтический вестник. – 2014. – №04(44). – С.35 – 37.
 5. Шопабаева А.Р. Анализ законодательного ограничения рекламы лекарственных средств на территории Республики Казахстан / А. Р. Шопабава, Е. Н. Евтушенко, С. Б. Сыдыков, Р. М. Блатов // Вестник КазНМУ. – 2014. – №5. – С.120 – 123.
 6. Шопабаева А.Р. Стимулирование продаж лекарственных препаратов в сети аптек г.Алматы / А. Р. Шопабаева, М.К.Кайнарбаева, Е.Н.Евтушенко // Вестник КазНМУ. – 2014. – №5. – С.81 – 83.
 7. Розиева К.Т. Обзор казахстанського рынка референтных препаратов антимикробного действия при лечении заболеваний органов дыхания //К.Т. Розиева, Г.Н.Имирова, Е.Н.Евтушенко, А.Р. Шопабаева // Вестник КазНМУ. – 2015. – №1. – С.481 – 485.
 8. Шопабаева А.Р. Анализ готовности перехода на казахстанських аптек на стандарты GPP / А. Р. Шопабава, Е.Н. Евтушенко, А.Р. Тулегенова // Вестник КазНМУ. – 2014. – №5. – С.165 – 167.
 9. Олейник О.Э. Анализ систем мониторинга побочных реакций в разных странах мира / О.Э Олейник, А.Р. Шопабаева Е.Н.Евтушенко, Софронова И.В. // Вестник КазНМУ. – 2015. – №1. –  С.520 – 523.
 10. Евтушенко Е.Н. Вопросы качества лекарственного обеспечения в системе риск-менеджмента / Евтушенко Е.Н., Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед, А.Р.Шопабаева // Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. – 2015. – №1.  –  С.13 – 15.
 11. Ievtushenko O. Research study of the issues of price formation for medicines in the Sudan / O. Ievtushenko, O. A. M. Nour Ahmed // The Advanced Science Journal. – 2015.– №4. – Р. 118-119.
 12. Омарова Б. А. Обзор казахстанского рынка лекарственных средств растительного происхождения / Б.А. Омарова, О.В. Сермухамедова, З.Б. Сакипова, А.А. Кесикова, Е.Н. Евтушенко, У.М. Датхаев // Фармация Казахстана. − 2015. − №6. − С.7-12.
 13. Фитисова А. И. Ключевые регуляторные аспекты функционирования мирового фармацевтического рынка в сегменте косметических средств / А. И. Фитисова, О. Д. Немятых, И. А. Наркевич, М. Дрозд, Е. Н. Евтушенко // Фармация. − 2016. − №4. − С. 6-10.
 14. Ievtushenko O.M. Elaboration of organizational arrangements on the improvement of functioning of the system of pharmaceutical support of Sudan population / O. M. Ievtyshenko, Osama Abuzaid Mohamed Nour Ahmed // EUREKA: Health Sciences. − 2016. − №2. − P.49 − 56. (Эстония)
 15. Samborskyi, O. There is a question of risk and management of vagueness processes in the field of pharmaceutical / O. Samborskyi, M. Slobodyanyuk, O. Yevtushenko // The scientific heritage (Budapest, Hungary) – 2017. – №9 (9). – Р. 26 – 35. Режим доступу: http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2017/03/VOL-1-No-9-9-2017.pdf
 16. Ievtushenko M., Pestun I.V., Mnushko Z.M.,Velma S.V., Osama Abuzaid Mohamed Nour Ahmed. Modeling of the effect of socio-economic factors on the accessibility ofmedical and pharmaceutical care to the population. JGPT. 2019; 11(Issue01S): 355-366. URL: http://www.jgpt.co.in/index.php/jgpt/article/view/2103/1507 (Скопус)
 17. Pestun I. V., Mnushko Z. M., Ievtushenko O. M.. Marketing research of the Pharmaceutical market in Ukraine: Peculiarities, Trends, Problems, Tendencies. Research J. Pharm. and Tech. 2019; 12(4):2049-2054. URL:

http://rjptonline.org/HTMLPaper.aspx?Journal=Research%20Journal%20of

%20Pharmacy%20and%20Technology;PID=2019-12-4-95

 1. Немцова В.Д., Жантуриев Б.М., Чайковская В.В., Евтушенко Е.Н., Абуов Д.Ж., Толганбаева К.А. Влияние субклинического гипотиреоза на относительную длину теломер у пациентов высокого кардиоваскулярного риска: фокус на артериальную гипертензию в сочетании с сахарным диабетом 2 типа. Вестник КазНМУ. 2019; 4.
 2. Ievtushenko O., Zhirova I., Spichak I. Research of the Main Components of Risk Management in Pharmacy. Advances in Biological Sciences Research (Atlantis Press), 2019; volume 7: P.128-134. URL: https://www.atlantis-press.com/article/125923802 (Web of Science)

Статті в інших виданнях:

 1. Мнушко З. Управление персоналом как составляющая успешной деятельности фирмы / З. Мнушко, Л. Дорохова, Е. Евтушенко // Провизор.– – № 5. – С. 11–13.
 2. Экспертно-аналитический выбор поставщика фармацевтического товара / З. Мнушко, Л. Дорохова, Е. Евтушенко, С. Меркушин // Провизор. – 2001. – № 17. – С. 5–7.
 3. Мнушко З. Н. Деятельность фармацевтической организации в условиях неопределенности и управление рисками / З. М. Мнушко, О. М. Евтушенко // Провизор. – 2002. – № 8. – С. 10–12.
 4. Мнушко З. Н. Риски в работе аптек и методы их профилактики / З. Н. Мнушко, Е. Н.Євтушенко // Провизор. – – № 20. – С. 5-8.
 5. Мнушко З. Н. Рынок биоактивных добавок: насыщенность, динамика цен, потребительские предпочтения, виды рисков и пути их минимизации / З. Н. Мнушко, Н. В. Сотникова, Е. Н. Евтушенко // Провизор. –– № 22. – С. 4–9.
 6. Мнушко З. М. Оцінка витрат на ліквідацію наслідків побічної реакції як важливий соціально-економічний аспект застосування лікарських засобів / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко, В. Д. Немцова // Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики : матеріали II Всеукр. наук.-осв. internet конф., 14 березня 2012 р., м. Харків. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – С.32 -37. [ЕЛЕКТРОНИЙ РЕСУРС]
 7. Евтушенко Е. Анализ рынка антианемических лекарственных средств / Е. Н. Евтушенко, А. А. Вальдовский / Еженедельник «Аптека» від 03.14р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.apteka.ua/article/285158 – Загол. з екрану.
 8. Евтушенко Е. Н. Исследование эффективности функционирования системы фармацевтического обеспечения населения Судана / Е. Н.Евтушенко, Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед // Фармакоекономика в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали IX науково-практичної конференції, 23 березня 2017 року, м.Харків. − Х. : Вид-во НФаУ, 2017. − C.54 − 60.
 9. Малий В.В. Теоретичні та науково-практичні аспекти маркетингового забезпечення комерціалізації наукових розробок вузів // Малий В.В., Самборський О.С., Слободянюк М.М., Євтушенко О.М. / Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 22-23 березня 2018 р.) / редкол.: В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – с.7-41.

 

Дисципліни, які викладає:

 • «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент»;
 • «Рекламний менеджмент»,
 • “Маркетингові комунікації”,
 • «Етика і деонтологія у фармації»,
 • «Менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я».

Print Friendly, PDF & Email