Слободянюк Микола Миколайович

Слободянюк Микола Миколайович

Слободянюк Микола Миколайович – професор, доктор фармацевтичних наук

 

Слободянюк Микола МиколайовичСлободянюк Микола МиколайовичСлободянюк Микола МиколайовичСлободянюк Микола Миколайович

Слободянюк Микола Миколайович, доктор фармацевтичних наук, професор, працює у Національному фармацевтичному університеті (Харківський фармацевтичний інститут, Українська фармацевтична академія) з 1985 року.

Народився 7 квітня 1949 року у с. Дерешова Вінницької області.

У 1968 році закінчив Київське медичне училище №2 (фельдшерське відділення), у 1975 році – фармацевтичний факультет Запорі­зького медич­ного інституту, аспірантуру при кафедрі технології ліків Запорізького медич­ного інституту (1978), Запорізький інсти­тут патенту­вання (1980), Харківсь­кий дер­жавний економічний університет (2001).

Після закінчення з відзнакою медичного училища у 1968 р. працював завідуючим фе­льдшерсько-акушерським пунктом с. Перекоринці Вінницької обл., пізніше начальником аптеки військової частини 75413 (1968-1970 рр.).

По закінченні з відзнакою фармацевтичного факультету Запорізького медичного ін­ституту у 1975 році працював завідуючим аптекою №14 м. Ні­жин Чернігівської області. Наукову кар’єру розпо­чав у Запорізькому ме­дич­ному інституті на посаді асистента кафе­дри технології ліків (1978-1985 рр.). У 1985 році переїхав до м. Харків та працював стар­шим викладачем (1985-87), а пізніше доцентом (1987-1992) кафедри організації і еконо­міки фармації факультету підвищення кваліфікації провізорів Харківського фармацевтич­ного інституту. З 1992 р. розпочав роботу доцентом нової кафедри менедж­менту та марке­тингу у фармації ХФІ. У 1993-94 роки одночасно займав по­саду проректора з економічних питань Української фармацевтичної академії (бувший ХФІ).

Протягом 1995-1997 рр. працював директором філії №1 навчально-ви­робничого ком­плексу Національного фармацевтичного університету. З 1994 р. по 1998 р. за сумісницт­вом займав посаду директора-координатора україн­сько-бельгійської виробничої фірми «Магік». Являвся провідним виконавцем та менеджером по впровадженню нових лікарсь­ких засобів у виробництво фірми (11 найменувань). Пройшов стажування на бельгійських виробничих та оптових фармацевтичних фірмах.

Брав активну участь в організації та становленні кафедри менеджменту та маркетингу у фармації Національного фармацевтичного університету, де працював доцентом з 1992, у 1992-1993 рр. був виконуючим обов’язки заві­дувача кафедри ММФ та професором з 2004 року по теперішній час. Явля­ється делегатом або учасником ІV-VІІІ Національних з’їздів фармацевтів України.

У 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Разработка и биофармаце­в­тический анализ детских лекарственных форм с препаратами анальгетико-антипиретичес­кого действия», у 1992 році – докторську «Науч­ные и организационные основы управле­ния технологическим процессом соз­дания лекарственных средств». Брав участь у розробці та впровадженні у ви­робництво лікарських генеричних пре­па­ратів серцево-судин­ної, про­тизапа­льної, антимікробної, антигіпертензивної та антигіпо­к­сичної дії (амлодипін, лора­тадин, симвастатин, триметазидин, диклофенак, піроксикам, азитромі­цин, ремантадин, дротаверин, триметоприм з сульфаметоксазолом), які випус­ка­ються провід­ними фармаце­втичними підприємствами України. Серед таких: Кардазин-Здоров’я, Симвакор-Здоров’я, Амлодипін-Здоров’я (ТОВ ФК «Здоров’я»), Амлодипин, Бі-Септ (ПАТ «Фармак»), Амо­лодипін, Дикло­фенак, Дротаверин (ПрАТ ФФ «Дарниця»), Диклофенак, Азитроміцин, Пі­ро­ксикам (ПАТ ХФЗ «Червона зірка»). Кількість друкованих нау­кових праць більш 500. Автор (або співавтор) 16 наукових методичних рекомендацій та інформаційних листів, 9 галузевих нововведень, 4 свідоцтв на твір. До Фар­мацевтичної енциклопедії України включено біля 50 статей. Лауреат ВДНГ СРСР та України, автор 7 винаходів, відзначений знаком «Изобретатель СССР».

Госпрозрахункова діяльність: 1. Госпрозрахункова тематика: Маркетингові дослі­дження фармацевтичного ринку України з метою впровадження у вироб­ництво нових лікар­ських препаратів (2010 р.); 2. Підготовка контрактних аспірантів (Самборський О.С. «Науково-практичне обґрунтування інноваційного потенціалу протиалергійних антигістамінних лікарських препаратів» (2008-2012 р.) й докторантів (Самбор­ський О.С. «Теоретичне та науково-практичне об­ґрунтування соціа­льно орієнтованої товарної полі­тики фармацевтичного під­приємства» (2015-2018).

Науковий напрямок досліджень проф. Слободянюка М.М. – теоретичні та науково-практичні засади соціально орієнтованої товарної політики підп­риємств; управління рин­ковим та маркетинговим потенціалом лікарських за­собів; оптимізація пошуку та про­гно­зування медико-соці­альної доцільності, економічної ефективності й комерційної доціль­ності впровадження у вироб­ництво нових лікарських препаратів.

Проф. Слободянюк М.М. підготував 3 кандидатів наук: Жадько С.В. «Науково-практичне обґрунтування асортиментної політики виробничних фармацетичних підприємств (2009 р.), Івченко А.В. «Маркетингові та фармакоекономічні підходи до визначення конкурентного потенціалу торговельних марок противиразкових лікарських препаратів» (2010 р.), Самборський О.С. «Науково-практичне обґрунтування інноваційного потенціалу протиалергійних антигістамінних лікарських препаратів» (2014 р.). Готує доктора наук (Самборський О.С. «Теоретичне та науково-практи­чне об­ґрунту­вання соціально орієнтованої товарної політики фармацевтич­ного під­приємства»). Щорі­чно є керівником дипломних та магістерських ро­біт студентів-випускників.

На кафедрі фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ проф. Слободянюк М.М. читає курс лекцій з маркетингової товарної полі­тики, ко­мерційної діяльності посе­редницьких підприємств, лекції з менеджменту та мар­кетингу у фармації (іноземні та віт­чизняні студенти), етика та деонтологія у фармації, читав: маркетинг якості, якість в піс­ляопераційних процесах, ло­гістика, правове регулювання діяльності фармацевтичних під­приємств, регу­лювання діяльності у парфумерно-ко­сметичній галузі; співавтор навчаль­ного практикуму (Інфраструктура товарного ринку (2005), посібника «Фармацев­тичні та медико-біологічні аспекти ліків» (2007) та довідника «Довідник під­приємств, організацій та установ фармацевтичного сектора» (2010); ство­рення навчальних про­грам, методичних рекомендацій до практичних занять та інших навчально-методичних ма­теріалів для слуха­чів факультету підви­щення кваліфікації фармації (1985-1992) та для студентів з дисциплін для спеціальності «Фармація», «Маркетинг», «Технологія парфумерно-космети­чних засо­бів», «Клінічна фармація». Щорічно читає відкриті лекції та лекції майстер-клас.

Згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я України проф. Сло­бодянюк М.М. виконував обов’язки голови державної атестаційної комісії у Івано-Франківському націо­нальному медичному університеті (2009 р.) та Дніпропетровській державній медичній академії (2014-2015 рр.).

Являється членом апробаційної комісії Національного фармацевтич­ного університету України за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, орга­нізація фармацевтичної справи та судова фармація.

На кафедрі фармацевтичного маркетингу та менеджменту проф. Сло­бодянюк М.М. виконував обов’язки відповідального за науково-дослідну ро­боту (2004-2019 рр.). Започа­тковано співробітництво із закордонними коле­гами: опубліковано дві сумісні наукові статті, розробляється програма пода­льших сумісних досліджень та публікацій. Був відпо­відальним секретарем (2012-2019 рр.) щорічних Міжнародних наукових конференцій «Management and marketing in the modern economy, science, education and practice» («Мене­джмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»), які мають міжнародний індекс цитування, проводяться кафедрою з 2012 р., зареєстровані МОН і МОЗ України та підтримуються Українською асоціа­цією маркетингу. Являвся відповіда­льним виконавцем великої науково-дос­лідної роботи, що виконувалась за кошти замов­ника, за темою «Маркетин­гові дослідження фармацевтичного ринку з метою впрова­дження у виробни­цтво нових лікарських засобів».

Проф. Слободянюк М.М. брав участь у розробці проекту закону Укра­їни «Про лікар­ські засоби», постанови Кабінету Міністрів України «Правила продажу лікарських засобів в аптечних закладах», Державної цільової про­грами «Розвиток імпортозамінних вироб­ництв в Україні та заміщення імпор­тованих лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотех­нологічними препаратами та вакцинами» на 2012-2022 роки», ряду галузевих поло­жень та правил.

За сумісництвом – науковий консультант фармацевтичних заводів ВАТ ХФЗ «Чер­вона зірка» (1999-2002), ВАТ ФФ «Здоров’я» (2002-2004), генера­льний директор ТОВ ФФ «Вінка» (1998-2012), генеральний директор ТОВ «Діпрокомунбуд» (2012-2013), науковий консультант ТОВ «Діпрокомунбуд» та ТОВ «Комунальні інновації».

Відмічений рядом подяк ректорату Національного фармацевтичного університету, Харківського міського голови, Харківської обласної державної адміністрації та обласної ради.

Основні наукові праці:

 1. Samborskyi O. Analysis of changes in market characteristics of Essential Medicines within the frames of state program of increasing availability of medicines in Ukraine / O. Sam­borskyi., M. Slobodyanyuk, H. Panfilova., Viacheslav Lebedynets, Natalia Bogdan // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 11(5): May – 2019. – Р. 1679 – 1686. Retrieved from: https://www.jpsr.pharmainfo.in/issue.php?page=117
 2. Байгуш Ю.В., Семенів Д.В., Слободянюк М.М. Обґрунтування маркети­нгового під­ходу до визначення ціни лікарського засобу карведилолу на основі соціально орієнто­ваної політики підприємства. Соціальна фармація в охороні здоров’я. Том 5. №2. С. 63-74.
 3. Байгуш Ю.В Аналіз ринку адреноблокаторів та динаміки змін їх соціально-економіч­ної доступності за умов реалізації програми «Доступні ліки» в Україні / Ю.В. Байгуш, Д.В. Семенів, М.М. Слободянюк // World Science, 9(49), Vol.2, September – P.46-52 DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092019/6710.
 4. Samborskyi O. Analysis of Stages of Implementation of International Concept of Essen­tial Medicines in the System of Health of Ukraine / O. Samborskyi., H. Panfilova., M. Slobod­yanyuk., Hala // Research Journal of Pharmacy and Technology, 11(8): August – 2018. – Р. 3466 – 3472. DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00640.6
 5. Samborskyi O. Analysis of National Lists of Essential Medicines in Ukraine and the Who Model List of Essential Medicines in the Dynamics of the Year / O. Samborskyi., H. Panfilova., M. Slobodyanyuk., I. Korzh // Journal of Global Pharma Technology, 10(12): December – 2018. – Р. 247 – 255.
 6. Samborskyi, O. There is a question of risk and management of vagueness processes in the field of pharmaceutical / O. Samborskyi, M. Slobodyanyuk, O. Yevtushenko // The scientific heritage. (Budapest, Hungary) – 2017. – No 9 (9). – Р. 26 – 35.
 7. Samborskyi, O. A foundation of scientific and practical approaches to determination of ex­pedi­ency and investment attractiveness of the new antihypertensive medicines development / O. Samborskyi, M. Slobodyanyuk, Yu. Baygush // The scientific heritage. (Budapest, Hungary) – 2017. – 1, No 14 (14). – Р. 36 – 42.
 8. Samborskyi, O. Innovative approach the system of management of organizational and tech­no­logical process of new medicine development / O. Samborskyi, M. Slobodyanyuk, Malyi, Yu. Baygush // Scientific journal «Fundamentalis scientiam». (Madrid, Spain) – 2017. – No 9 (9). – Р. 64 – 71.
 9. Samborskyi, O. Strategic and tactful procedures of efficiency and investment attractive­ness of new medicines development / O. Samborskyi, M. Slobodyanyuk, Malyi // Norwegian Journal of development of the International Science. (Oslo, Norway) – 2017. – Vol 1, No 10. – Р. 45 – 48.
 10. Samborskyi, O. Assessment of investments value in the development and use of new medi­cines / O. Samborskyi, M. Slobodyanyuk, Malyi, Yu. Baygush // The scientific heritage. (Bu­dapest, Hungary) – 2017. – Vol. 1, No 15 (15). – Р. 47 – 51.
 11. Самборський О.С. Дослідження проблем організації аптечного виготовлення лікар­сь­ких засобів в Україні / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк, О.М. Євтушенко //II міжнародна практична науково-практична конференція «Медицина, фармація, здо­ров’я – 2017» (16-17 листопада 2017р., м. Карлові Вари, Республіка Чехія). 2017 – С.213 –
 12. Самборський О. С. Дослідження впливу державних заходів з регулювання доступно­сті ліків для лікування гіпертонічної хвороби в Україні на динаміку цін на бета-адреноблокатори / О.С. Самборський // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2017. – Том 3, №1. – С. 30–40. doi: 10.24959/sphhcj.17.72
 13. Samborskyi, O. The analysis of dynamics of changes in the availability indexes of beta-blockers in Ukraine / O. Samborskyi, Hermanowski, M. Slobodyanyuk // Соціальна фарма­ція в охороні здоров’я. – 2017. – Т 3, № 3 – С. 27 – 34. doi: 10.24959/sphhcj.17.82
 14. Слободянюк М.М. Теоретичні основи і методичне обґрунтування комплексного ана­лізу та моделювання доцільності й ефективності розробок нових лікарських засобів / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський, Т. Германовскі // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2017 – Т 3, № 4. – С. 19 – 31. doi: 10.24959/sphhcj.17.95.
 15. Самборський О.С. Організація фармацевтичної допомоги в Україні: реалії аптеч­ного виготовлення лікарських засобів / О.С. Самборський, О.М. Євтушенко, М.М. Слобо­дянюк // Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 4 (44). – С. 87 – 98. DOI 11603/2312-0967.2017.4.8337.
 16. Слободянюк М.М. Науково-методичний підхід до прогнозування економічних показ­ників при розробці нових лікарських засобів / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський, Т. Германовскі // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – № 4 (52). – С. 50 – 58. doi: 10.24959/uekj.17.32.
 17. Самборський О.С. Дослідження можливостей екстемпорального виготовлення в Україні та за кордоном / О.С. Самборський // Фармацевтичний часопис. – 2018. – № 1 (45). – С. 102 – 114. DOI11603/2312-0967.2018.1.8695.
 18. Слободянюк М.М. Теоретико-прикладні підходи до удосконалення галузевого регу­лювання процесу формування соціально-орієнтованого асортименту ліків на вітчиз­няному фармацевтичному ринку / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2018. – № 1 (53). – С. 35 – 46. doi: 10.24959/uekj.18.4.
 19. Слободянюк М.М. Маркетингові підходи до удосконалення управління інновацій­ним продуктовим портфелем фармацевтичного підприємства / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський, Л.М. Гаврищук // Фармацевтичний часопис. – 2019. – № 1 (46). – С. 69– 77.
 20. Слободянюк М.М. Визначення вартості інвестиційного проекту з розробки нового ге­неричного лікарського засобу на основі змістового підходу / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський, Ю.І. Губін, Т.П. Мандзій // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2019. – Т 5, № 1. – С. 3 – 14. https: // doi.org/: 10.24959/sphhcj.19.139.
 21. Самборський О.С. Обґрунтування підходу до визначення потенційної ємності ри­нку лікарських засобів специфічної дії (на прикладі групи антианемічних лікарських за­со­бів) / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк, О.М. Євтушенко // Соціальна фармація в охо­роні здоров’я. – 2019. – Т 5, № 3. – С. 65 – 74. https: // doi.org/: 10.24959/sphhcj.19.156.
 22. Самборський О.С. Організація фармацевтичного туризму як сучасного напрямку пі­двищення рівня фізичної та соціально-економічної доступності ліків в світі. / О.С. Сам­борський, М.М. Слободянюк // World Science, 9(49), Vol.2, September – P. 53 – 59. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092019/6711
 23. Самборський О.С. Обгрунтувння сучасних підходів до галузевого регулювання обігу соціально орієнтованого асортименту ліків у системі фармацевтичного забезпечення насе­лення / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк : наук. метод. реком. НФаУ. Харків, 2019. − 24 с.
 24. Самборський О.С. Визначення потенційної ємкості ринку лікарських засобів (на при­кладі антианемічних препаратів) / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк, О.М. Євту­ше­нко: метод. реком. Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцен­зійної ро­боти МОЗ України. – Київ, 2019. − 30 с.
 25. Самборський О.С. Сучасний стан та науково методичні підходи до розширення екс­темпорального виготовлення ліків в аптеках України / О.С. Самборський, М.М. Слобо­дя­нюк, О.М. Євтушенко: метод. реком. Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної ро­боти МОЗ України. – Київ, 2018. − 37 с.
 26. Самборський О.С. Обґрунтування вибору методу формування вибірки у досліджен­нях фармацевтичного ринку / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк, О.В. Шу­ванова : ме­тод. реком. Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцен­зійної ро­боти МОЗ України. – Київ, 2017. − 27 с.
 27. Слободянюк М.М. Теоретичні основи та методика обґрунтування ефективності й ін­вестиційної привабливості розробок та впровадження лікарських засобів на основі проек­тного планування та комп’ютерної обробки / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський : ме­тод. реком. Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної ро­боти МОЗ України. Київ, 2017.−36 с.
 28. Самборський О.С., Слободянюк М.М., Шуванова О.В. Обґрунтування вибору ме­тоду формування вибірки у дослідженнях фармацевтичного ринку; реєстр нововведень № 459/4/17. (галузеве нововведення).
 29. Слободянюк М.М., Самборський О.С. Теоретичні основи та методика обґрунту­вання ефективності й інвестиційної привабливості розробок та впровадження лікарських засобів на основі проектного планування та комп’ютерної обробки; реєстр нововведень № 460/4/17. (галузеве нововведення).
 30. Самборський О.С. Методологічні засади визначення потенційної ємкості ринку лікар­ських засобів специфічної дії / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // The 1st Intern­ational scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (Septem­ber 11-13, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. – C. 131 − 134.
 31. Самборський О.С. Сучасний підхід до оптимізації державного, галузевого й ринко­вого регулювання соціально орієнтованої товарної політики фармацевтичних підп­риємств в Україні / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // The 14th International confer­ence “Sci­ence and society” (September 20, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. Pp. 14 − 19.
 32. Слободянюк М.М. Теоретичні і науково-практичні підходи до визначення варто­сті розробки та ціни нового лікарського засобу. / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський // Су­часна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацев­тичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Кот­віцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С. 190 − 191.
 33. Самборський О.С. Науково-практичні підходи до розробки основних завдань та прин­ципів ефективної реалізації соціально орієнтованої асортиментної політики на украї­нському фармацевтичному ринку / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // “Управління якістю в фармації” : матеріали ХIІI наук.-практ. конф., м. Харків, 17 травня 2019 р. – Х. :НФаУ, 2019. – С. – 141.
 34. Самборський О.С. Сучасні підходи до галузевого регулювання обігу соціально орієн­тованого асортименту ліків у системі фармацевтичного забезпечення населення / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспек­тиви: матер. V Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, (25 – 26 квіт. 2019 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.:НФаУ, 2019. – С.169 – 170.
 35. Самборський О.С. Науково-практичні підходи до формування концептуальної мо­делі галузевого регулювання фармацевтичного ринку в україні / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XI наук.- практ. INTERNET-конф., м. Харків, 24 травня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – C. 107 − 109.
 36. Самборський О.С. Визначення потенційної ємкості – важлива складова маркетинго­вого потенціалу ринку / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк, О.М. Євтуше­нко, І.В. Пестун // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 березня 2019 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 303 – 306.
 37. Самборський О.С. Вплив інноваційних складових з розробки лікарських засобів на їх ринкову ціну / Самборський О.С., Слободянюк М.М. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали VІІ міжнародної науковопрактичної дистанційної конференції, м. Харків, 21березня 2019 р.) / редкол.: В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2019. – С. 354 – 355.
 38. Самборський О.С. Маркетингові підходи до реалізації активної інноваційної полі­тики фармацевтичних підприємств / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк, Ю.В. Байгуш // III міжнародна науково-практична конференція «Медицина, фармація, здоров’я – 2018» (16 листопада 2018р., м. Карлові Вари, Республіка Чехія). 2018.
 39. Слободянюк М.М. Результативність та економічна ефективність створення нових лі­карських засобів / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський, Ю.В. Байгуш // Науково-прак­тичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації: збірн. матер. I міжн. наук.-практ. інтернет-конференції присвячена 25-річчю кафедри (25 – 26 жовтня 2018 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – C. 211 – 221.
 40. Слободянюк М.М. Маркетинговий підхід до аналізу партнерських відносин у вироб­ництві та просуванні нових лікарських засобів до споживача / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: ма­тер. VI міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 25 – 26 жовтня 2018 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – C. 109 – 110.
 41. Самборський О.С. Вплив тимчасового фактору на ефективність інвестиційних проек­тів у фармації / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // Науково – технічний про­грес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю (27-28 вересня 2018 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 226 – 227.
 42. Слободянюк М.М. Удосконалення логістичних процесів у системі ланцюгу просу­вання лікарських засобів / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський // “Управління якістю в фармації” : матеріали ХIІ наук.-практ. конф., з міжнародною участю. (18 травня 2018 р., м. Харків) – Х. :НФаУ, 2018. – С. – 180.
 43. Слободянюк М.М. Удосконалення управління технологічним процесом розробки но­вих лікарських засобів як соціально орієнтованим проектом / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський / Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24 – 25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 168 – 171.
 44. Самборський О.С. Особливості оцінки організаційно-технологічного процесу проек­тів по розробці нових лікарських засобів / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // Актуальні питання сучасної медицини і фармації (до 50-ти річчя заснування ЗДМУ): ма­тер. всеукраїнської наук.-практ. конференції, 17 – 18 травня 2018 р. – С. 169 – 170.
 45. Самборский О.С. Научно методические подходы к усовершенствованию товарной по­литики в фармации / [О.С. Самборский, Ю.В. Байгуш, Н.Н. Слободянюк и др.] // Вклад Абу Али ибн Сины в развитие фармации и актуальные проблемы современной фармацев­тики: материалы научно-практической конференция (11 мая 2018 г.) – Ташкент, Респуб­лика Узбекистан, 2018 – С. 73 – 74.
 46. Samborskyi. O. Peculiarities of development of new medicines and comercial results of sci­entific research of universities / O. Samborskyi., M. Slobodyanyuk // II conference held e-Conference “Prospects for the development of Medicine and Pharmacy 2018”. International sci­entific conference proceedings, 6 April 2018. Czech Republic, Karlovy Vary-Ukraine, Kyiv. 2018 – С. 276 – 281.
 47. Теоретичні та науково-практичні аспекти маркетингового забезпечення комерціаліза­ції наукових розробок вузів / [Малий В.В., Самборський О.С., Слободянюк М.М. та ін.] // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, прак­тики: Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 22-23 березня 2018 р.) / редкол. : В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – С. 7 – 41.
 48. Самборський О.С. Особливості результативності та ефективності наукових дослі­джень університетів у фармації / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Щорічний збірник науко­вих робіт. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 22-23 березня 2018 р.) / редкол. : В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – С. 226 – 229.
 49. Самборський О.С. Перспективи екстемпорального виготовлення ліків в Україні / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // Пріоритети розвитку медичних наук у XXI сто­літті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса 16 – 17 березня 2018 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2018. – С. 19 – 22.
 50. Слободянюк М.М. Сучасний стан науково-дослідної роботи вузу та комерціаліза­ції наукових розробок у фармації / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський // Сучасні про­блеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства: Ма­теріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса 16 – 17 лютого 2018 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2018. – С. 13 – 17.
 51. Евтушенко Е.Н. Вопросы экстемпорального изготовления в Украине и за рубежом / Е.Н. Евтушенко, О.С. Самборский, Н.Н. Слободянюк // Фармация: наука, образование, инновации и производство: республиканская научн.-практ. конф., г. Ташкент, Республика Узбекистан 16-17 нояб. 2017. – С. 219 –
 52. Самборський О.С. Використання проектного планування в системі прогнозування ефективності та привабливості розробки лікарських засобів в Україні / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // International research and practice conference «Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine» : Conference proceedings, October 20–21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017 – С. 127. – 129.
 53. Слободянюк М.М. Особливості та принципи формування соціально орієнтованої асо­ртиментної політики фармацевтичного підприємства / М.М. Слободянюк, О.С. Сам­борський // “Управління якістю в фармації” : матеріали ХІ Науково-практичної конферен­ції. (19 травня 2017 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 161.
 54. Слободянюк М.М. Особливості фінансування розробок нових лікарських засобів як довгострокових інвестиційних проектів / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський // Соціа­льна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІІІ міжн. наук.-практ. інтер­нет-кон­ференції, 25-28 квітня 2017 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 180 –183.
 55. Слободянюк М.М. Логістичний ланцюг та мережевий підхід як засіб підвищення ефе­ктивності стейкхолдерської моделі створення нових лікарських засобів / М.М. Слобо­дянюк, О.С. Самборський // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логіс­тики: матер. V міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 20-21 квітня 2017 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – C. 291 – 294.
 56. Шуванова О.В. Застосування методу квотної вибірки при проведенні досліджень фар­мацевтичного ринку / О.В. Шуванова, О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // Фор­мування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 берез. 2017 р. – Х., 2017. – С. 249–250.
 57. Самборський О.С. Витрати на створення оригінальних лікарських засобів та перспек­тива їх виходу на фармацевтичний ринок / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // Інновації в медицині: тез. доп. 86-ої науково-практичної конференції студентів і молодих вчених із міжнародною участю, м. Івано-Франківськ, 23–24 березня 2017 р. – Івано-Фран­ківськ, 2017. – С. 127 – 128.
 58. Самборський О.С. Питання класифікації та вмісту інноваційних ризиків в фармацев­тичному секторі / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк, О.М. Євтушенко // Ме­неджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник нау­кових робіт щорічної V міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (м. Харків, 30-31 березня 2017 р.) / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольхов­ська та ін. – Харків. : НФаУ, 2017. – С. 223–225.
 59. Самборский О.С. Особенности формирования и определения стоимости разрабо­тки новых лекарственных средств. / О.С. Самборский, Н.Н. Слободянюк // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации: материалы республиканской на­учно-практической конференции (с международным участием) (11 октября 2016 г.) – Та­шкент, Республика Узбекистан, 2016 – С. 162–163.
 60. Якісні та кількісні показники брендів лікарських препаратів / Ю.В. Байгуш, О.С. Сам­борський, М.М. Слободянюк, О.В. Шуванова // Менеджмент та маркетинг у складі су­часної економіки, науки, освіти, практики : збірник наук. робіт ІV міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / редкол. : В. В. Малий та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 263–270.
 61. Самборський О.С. Теоретичні аспекти формування торгових марок та брендів лікар­ських препаратів / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // Сучасні напрямки удо­сконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні: матераіли науково-практичної регіональної конференції, м. Івано-Франківськ, 10-11 травня 2016р. / редкол.: М.М. Рожко та ін. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2016. – С. 186–189.
 62. Слободянюк М.М. Сучасні підходи до характерис-тики інноваційності лікарських за­собів / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський, Я.І. Самборська // Фармація XXI століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В.П. Черних (голова) та ін.; уклад. С.Ю. Данильченко та ін. – Харків : НФаУ, 2016. – С. 290. – (Серія “Наука”).
 63. Слободянюк М.М. Роль товарної політики в розвитку фармацевтичного підприємс­тва за ринкових умов / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський, Я.І. Самборська // Фар­мація XXI століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В.П. Черних (голова) та ін.; уклад. С.Ю. Данильченко та ін. – Хар­ків : НФаУ, 2016. – С. 284. – (Серія “Наука”) .
 64. Слободянюк М.М. Сучасні методи дослідження у фармацевтичному маркетингу / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспек­тиви: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол. : А.А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 163.
 65. Самборський О.С. Особливості фінансування розробок інноваційних лікарських засо­бів у складі товарної політики / О.С. Самборський, М.М. Слободянюк // Науково–те­х­нічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10-11 листоп. 2016 р. ). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 241–
 66. Слободянюк М.М. Особливості підходів до визначення вартості та фінансування роз­робок інноваційних лікарських засобів / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський // Су­часні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології: збірник наукових праць. За матеріалами V Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (18 лис­топада 2016 р.) – Х.: Вид–во НФаУ, 2016. – С. 557–560.
 67. Самборский О.С. Особенности некоторых рисков и неопределенности в инновацион­ной деятельности фармацевтических предприятий / О.С. Самборский, Н.Н. Слободянюк // Приоритеты фармации и стоматологии: от теории к практике : сб. мат. V науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 25-летию независимос-ти Респуб­лики Казахстан (14 декабря 2016 г.) – Алматы, Республика Казахстан, 2016 – С. 105.
 68. Самборський О.С. Стейкхолдерська модель відно-син у соціально орієнтованій асор­тиме­нтній політиці фармацевтичних підприємств / О.С. Самборський, М. М. Слобо­дянюк // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різ­ної направ­леності дії : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 12-13 ли­сто­пада 2015 р. – Харків, вид-во НФаУ, 2015. – С. 215–216.
 69. Байгуш Ю.В. Методичні підходи до аналізу маркетингового потенціалу лікарських препаратів антигіпертензивної дії / Ю. В. Байгуш, Д. В. Семенів, М. М. Слободянюк // Управління якістю в фармації : матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнарод­ною участю (м. Харків, 12 жовтня 2012 р.) – Х.: НФаУ, 2012. – C. 33.
 70. Слободянюк М.М. Дослідження якісних та кількісних показників в оці­нці потенці­алу антигіпертензивних лікарських препаратів / М. М. Слободя­нюк, Ю. В. Байгуш, Г. М. Дудар // Сучасні досягнення фармацевтичної тех­нології : матеріали ІІІ науково-практичної Internet конференції з міжнарод­ною участю (м. Харків, 21-23 листопада 2012 р.) – Х. : НФаУ, 2012. – С.155-156.
 71. Слободянюк М. М. Оцінка лікування артеріальної гіпертензії у кардіоло­гічному відді­ленні лікарні з позиції ABC, VEN, частотного аналізу / М. М. Слободянюк, Ю.В. Бай­гуш, Г.М. Дудар // Фармакоекономіка в Україні: Стан та перспективи розвитку : матеріали V науково-практичної конференції (м. Харків, 13-14 грудня 2012 р.) – Х.: НФаУ, 2012. – C. 224-226.
 72. Маркетингове дослідження ринку антигіпертензивних лікарських засо­бів / [Байгуш Ю. В., Семенів Д. В., Слободянюк М. М. та ін.] // Практичні ас­пекти впровадження оцінки технологій охорони здоров’я в Україні : Матері­али міжнародної науково-практичної кон­ференції (м. Київ, 5-6 березня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 201-202.
 73. Фармакоекономічна оцінка антигістамінних лікарських засобів як скла­дова інновацій­ного потенціалу / [ Самборський О. С., Слободянюк М. М., Байгуш Ю. В., Пова­рчук Т. Я.] // Практичні аспекти впровадження оцінки те­хнологій охорони здоров’я в Україні : Матеріали міжнародної науково-прак­тичної конференції (м. Київ, 5-6 березня 2013 р.) – Київ, 2013. – С. 242-243.
 74. Байгуш Ю. В. Гіпертонічна хвороба та споживання антигіпертензивних лікарських препаратів в Україні / Ю. В. Байгуш, Д. В.Семенів, М. М. Слобо­дянюк // Матеріали між­народної науково-практичної Internet – конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, прак­тики» (м. Харків, 28 –29 березня 2013 р.). – Х.: НФаУ, 2013. – С. 144–153.
 75. Байгуш Ю. В. Оценка бренда на примере антигипертензивных лекарст­венных средств / Ю. В. Байгуш, А. Н. Дударь, Н. Н. Слободянюк // Матеріали міжнародної нау­ково-практичної Internet- конференції «Менеджмент та мар­кетинг у складі сучасної еко­номіки, науки, освіти» (м. Харків, 28 –29 березня 2013 р.). – Х.: НФаУ, 2013 – С. 135–143.
 76. Маркетинговий аналіз конкурентних переваг протиалергійних антигіста­мінних препа­ратів / [ Самборський О. С., Слободянюк М. М., Бай­гуш Ю. В., Поварчук Т. Я.] // Матеріали міжнародної науково-практичної Int­ernet – конференції «Менеджмент та марке­тинг у складі сучасної еконо­міки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 28 –29 березня 2013 р.). – Х.: НФаУ, 2013. – С. 209-211.
 77. Дослідження конкурентного середовища діуретиків / [Байгуш Ю. В., Сло­бодянюк М. М., Самборський О. С., Поварчук Т. Я.] // Тези доповідей 82-ї науково-практичної конференції студентів і молодих учених з міжнародною участю «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ» (Івано-Франківськ, 18-19 квітня 2013 року) – Івано-Франківськ, 2013. – С. 209.
 78. Байгуш Ю. В. Вивчення поведінки споживачів при виборі та спожи­ванні антигіпер­тензивних лікарських препаратів в Україні / Ю. В. Байгуш, М. М. Слободянюк // Україн­ський журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2014. – Т. 9, № 1. – С. 64–69.
 79. Дослідження ролі брендингу у формуванні ринкових позицій антигіпе­ртензивних лі­карських препаратів / Байгуш Ю. В., Жадько С. В., Слободянюк М. М., Самборський О. С. // Український вісник психоневроло­гії.–Том 23, випуск 3 (84), додаток, 2015. –С. 33-37
 80. Слободянюк М. М. Підвищення статусу торговельної марки лікарсь­ких препаратів як запорука гарантій якості та обіцянок споживачеві / М. М. Слободянюк, Ю. В. Байгуш // Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страху­вання: питання освіти, теорії та практики : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практич­ної конференції (м. Харків, 12 березня 2015 р.) / редкол.: А.С. Немченко та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С.209-210.
 81. Слободянюк М. М. Науково-методичні та практичні підходи до оці­нки торговель­ної марки антигіпертензивних препаратів як бренду / М. М. Слободянюк, Ю. В. Байгуш, А. С. Сушкова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Матеріали ІІІ міжнарод­ної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 26 – 27 березня 2015 р.) / редкол. : В. В. Малий та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – С. 195-201.
 82. Байгуш Ю. В. Науково-практичне обґрунтування підходів до оцінки брендів лікарсь­ких препаратів / Ю. В. Байгуш, А. С. Сушкова, М. М. Слобо­дянюк // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Матеріали ІІІ міжна­родної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 26 – 27 березня 2015 р.) / ред­кол. : В. В. Малий та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – С.202-204.
 83. V. Bajgush, A.S. Sushkova, M.M. Slobodyanyuk, G.V. Tcichon SCIENT­IFICALLY METHODICAL AND PRACTICAL JUSTIFICATION OF APPROACHES TO THE ESTIMATION OF BRANDS OF DRUGS //Topical iss­ues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practi­cal Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office NUPh, 2015. (Актуальні питання створення нових лікарсь­ких засобів: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (23 квітня 2015 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2015). – С. 442-443.
 84. Байгуш Ю.В. Науково-методичне обґрунтування оцінки якісних та кі­лькісних показ­ників бренду лікарських препаратів на прикладі антигіпер­тензивних : метод. рек. / Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк, О.В. Шуванова (затверджено ПК «Фармація» МОЗ та АМН України, протокол №96 від 20.04.2016 р.). – X.: НФаУ, 2016. – 28 с.
 85. Байгуш Ю.В. Порівняльна оцінка сиди бренду на прикладі антигіпер­тензивних препа­ратів: метод. рек. / Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк, О.В. Шуванова (затверджено ПК «Фармація» МОЗ та АМН України, протокол № 96 від 20.04.2016 р.). – X.: НФаУ, 2016. – 26 с.
 86. Байгуш Ю.В. Вивчення конкурентоспроможності лікарських препара­тів на прик­ладі антигіпертензивних: інформ. лист / Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк, Д.В. Семенів (затверджено ПК «Фармація» МОЗ та АМН України, протокол № 96 від 20.04.2016 р.). – X.: НФаУ, 2016. – 9 с.
 87. Байгуш Ю. В. Дослідження асортименту та доступності блокаторів бета-адренорецеп­торів у роздрібному сегменті вітчизняного фармацевтич­ного ринку / Ю. В. Байгуш, М. М. Слободянюк // Соціальна фармація в охо­роні здоров’я. – 2016. – Том. 2. –№ 1. – С. 13–21.
 88. Слободянюк М. М. Маркетинговий аналіз ринку серцево-судинних препаратів в Україні / М. М. Слободянюк., Ю. В. Байгуш // Управління, еко­номіка та забезпечення яко­сті в фармації. -2016. – № 1 (45). – C. 72– 79.
 89. Слободянюк М.М. Вплив емоційної та раціональної складових лояльно­сті на вибір та споживання антигіпертензивних препаратів / М. М. Слободянюк, Ю. В. Байгуш, Д. В. Семенів, О. С. Самборський, О. В. Шува­нова // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2. – № 2. – С. 68–76.
 90. Слободянюк М.М. Показники торгової марки та бренда лікарського препарату / М.М. Слободянюк, Ю.В. Байгуш // Фармацевтична енциклопедія. – 2016. – Режим доступу :http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8245/pokazniki-torgovoi-marki-ta-brenda-likarskogo-preparatu
 91. Байгуш Ю.В. Дослідження асортименту засобів, що впливають на ре­нін-ангіотен­зивну систему, у роздрібному сегменті фармацевтичного ринку України / Ю.В. Байгуш., М.М. Слободянюк, Д.В. Семенів // Сучасні напря­мки удосконалення фармацевтичного за­безпечення населення на регіональ­ному рівні: матеріали науково-практичної регіональ­ної конференції, м. Івано-Франківськ, 10-11 травня 2016р. / ред.кол.: М.М. Рожко та ін. – Івано-Фран­ківськ: ПП Голіней О.М., 2016. – с. 122-124.
 92. Байгуш Ю.В. Аналіз сегменту ринку антигіпертензивних лікарських за­собів у струк­турі фармацевтичного ринку України / Ю.В. Байгуш, Д.В. Се­менів, М.М. Слободя­нюк // Управління якістю в фармації: збірник наукових робіт Х Науково-практичної кон­ференції з міжнародною участю (м. Харків, 20 травня 2016 р.) / ред.кол. : В.О. Лебеди­нець, Ю.В. Підпружников, Ю.І. Гу­бін та ін.. – Харків : НФаУ, 2016. с. 21.
 93. Байгуш Ю. В. Научно-методические подходы к определению эффекти­вности марке­тинговых коммуникаций в сегменте антигипертензив­ных лекарств / Ю. В. Байгуш, Д. В. Семенив, Н. Н. Слободянюк. // Актуаль­ные вопросы образования, науки и производ­ства в фармации : Материалы ре­спубликанской научно-практической конференции (с международным учас­тием). – Ташкент, Республика Узбекистан – 2016. – С. 158–159.
 94. Байгуш Ю.В., Семенів Д.В., Слободянюк М.М. Стратегічні та такти­чні підходи до підвищення ринкового потенціалу антигіпертензивних лікар­ських засобів // Управління якістю в фармації : збірник наукових робіт ХІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 19 тра­вня 2017 р.) / ред.кол. : В.О. Лебединець, Ю.В. Підпружников, Ю.І. Губін та ін.. – Харків : НФаУ , 2017. с. 24.
 95. Байгуш Ю.В., Семенів Д.В., Слободянюк М.М. Науково методичні ос­нови до марке­тингового аналізу стану та конкурентоспроможності ринко­вого потенціалу анти­гіпертензивних засобів // Формування Національної лі­карської політики за умов впро­вадження медичного страхування: питання освіти, науки і практики. Матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. м. Харків, 15 березня 2017. Вид-во НФаУ, 2017. с. 167-169.

96. Слободянюк М.М., Івченко А.В. Оцінка конкурентного потенціалу сегмен­тів проти виразкових лікарських препаратів // Український журнал клінічної та ла­бо­раторної меди­цини, 2011, том 6, № 3, с.102-104.

 1. Слободянюк М.М. Процес формування вибіркової сукупності при прове­денні мар­ке­тингових досліджень фармаце­втичного ринку //М.М. Сло­бодянюк, С.В. Жа­дько. – Український вісник психоневрології. – 2011. – Т.19. – Вип. 2 (67). – дода­ток. – с. 120-121.
 2. Розробка рекомендацій щодо розвитку торгових марок лікарських препа­ратів на ри­нку України на прикладі протиалергічних лікарських засобів / М.М. Слобо­дя­нюк, С.В. Жадько, А.C. Самборський, А.М. Діденко / Нау­ково-технічний про­грес і оптимізація тех­нологічних процесів створення лі­карських препаратів: мате­ріали 4-ї наук.-практ конф. з міжнар. участю, 29-30 верес. 2011, м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – с. 259.
 3. Маркетингові дослідження та оцінка това­рних сегментів на фармацевтич­ному ри­нку / М.М. Слободянюк, С.В. Жадько, А.В. Івченко, Самборський О.С., Ці­хонь Г.М. Мар­кетингова освіта в Україні: міжнародна наук.-практ. конф. Київ, 20-21 жовтня 2011 р. – К.: КНЕУ. – с.40-42.
 4. Мнушко З.М. Методичні під­ходи до аналізу перспективних сегментів фарма­цев­тич­ного ринку для ство­рення нових лікарських препаратів / З.М. Мнушко, М.М. Слободя­нюк, С.В.Жадько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології: ІІ наук.-практ. конф. з між­нар. участю, Харків, 17-18.11. 2011 р.- Х. НФаУ, с.
 5. Слободянюк М.М., Івченко А.В. Фармакоекономічна оцінка як чинник фор­му­вання ринку противиразкових ліків // Фармакоэкономика в Украине: состоя­ние и перспек­тивы развития : материалы ІV научн.-практ. конф., 26-27 окт. 2011 г. – Х., 2011. – С. 191.
 6. Слободянюк М.М., Дудар Г.М., Ціхонь Г.М. Оцінка ринкових преміальних до­ходів препаратів еналаприлу як прихильності споживачів лікарських препаратів // Ма­теріали ІІ Всеукраїнської науково-освітньої Інтернет конференції «Форму­вання Націо­нальної лікар­ської політики за умов впровадження медичного страху­вання: питання освіти, теорії та практики. Харків, 14.03.2012 р. Х, 2012, с. 205-206
 7. Слободянюк М.М., Жадько С.В., Самборський О.С., Діденко А.М. Аналіз стра­тегій позиціонування проти алергійних лікарських препаратів на ринку Укра­їни // Ма­теріали ІІ Всеукраїнської науково-освітньої Інтернет конференції «Форму­вання Націо­нальної лікар­ської політики за умов впровадження медичного страху­вання: питання освіти, теорії та практики. Харків, 14.03.2012 р. Х, 2012, с 200-202
 8. Слободянюк М.М., Жадько С.В., Самборський О.С., Слюсар В.М. Споживання бло­каторів Н1-гістамінових рецепторів у терапії алергічних захворювань //Матеріали ІІ Все­української науково-освітньої Інтернет конференції «Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та прак­тики. Харків, 14.03.2012 р. Х, 2012, с 203-205

105. Самборський О.С., Генсин­ська І.А. Моделювання економічної ефективності та до­цільності впровадження у вітчизняне виробництво протиалергійних препара­тів третього покоління // Зб. тез доповідей ІІ Всеукраїнської наук.-практ. Конф. Молодих вчених та студентів «Здобутки та перспективи розвитку фармацевтичної та медичної галузі в сучас­ному світі» 29.03.2012 р. Лу­ганськ, вид-во ЧП «Контине­нталь», 2012.- с. 46-48.

 1. Mnushko Z.M. Analysisof factors influencing on the consumers’ choice of medi­cations to reduce weight and treatment of obesity in Ukraine / M. Mnushko, S.V. Zhadko, M.M. Slo­bodyanyuk // Nauka i Studia. – 2012. – № 10 (55). – P. 71–77.
 2. Mnushko Z.M. Marketof medications for reduceweightand treatment ofobe­sityin Ukraine / Z.M. Mnushko, M.M. Slobodyanyuk, S.V. Zhadko // Nauka i Studia. – 2012. – №6 (51). – 82–87.
 3. Slobodyanyuk M.M., Tcichon G.V., Dudar G.M. RESEARCH OF THE CONSUMERS’ PREFERENCES IN REGARD TO MEDICATIONS OF ENA-LAPRIL IN UKRAINE // Nauka i Studia. – 2012. – № 12 (57). – 120–124.
 4. Слободянюк М.М., Міренкова Р.І., Сазонова О.В. Якість та ефективність в фарма­коекономічній оцінці біосимілярів // Матеріали V науково-практичної кон­ференції «Фар­макоекономікав Україні: стан та перспективи розвитку» (м. Харків, 13-14.12.2012 р.). – Х., 2013, вид-во НФаУ. – с. 226–
 5. Байгуш Ю. В.,Дударь А.Н., Слободянюк Н.Н. Оценка бренда на примере ан­тиги­пертензивных лекарственных средств // Матеріали міжнародної науково-практичної Inter­net конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної еко­номіки, науки, освіти» (м. Харків, 28 –29 березня 2013 р.). – Х., 2013, вид-во НФаУ. – с. 135-143.
 6. Самборський О.С., Слободянюк М.М., Байгуш Ю.В., Поварчук Т.Я. Марке­тинго­вий аналіз переваг протиалергійних антигістамінних препаратів // Матеріали міжнарод­ної науково-практичної Internet конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти» (м. Харків, 28 –29 березня 2013 р.). – Х., 2013, вид-во НФаУ. – с. 209–
 7. Дудар Г.Н., Цихонь. Г.М.. Слободянюк Н.Н. Особенности оказания фарма­цевти­че­ской помощи больным артериальной гипертензией в Украине // Сборник материа­лов ІІІ Международной научно-практической конференции в рамках науч­ной сессии НИУ «Бе­лГУ» «Фармацевтический кластер как интеграции науки, обра­зования и производ­ства», г. Белгород, 12–17.марта 2013 г.– Белгород: ИД Белгород, НИУ «БелГУ», 2013. – с.16–17.

113. Слободянюк М.М., Байгуш Ю.В., Ціхонь Г.М., Дудар Г.М. Обґрунтування про­екту нового виробництва лікарських препаратів //Матеріали ІІ науково-практи­чної конференції «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» 17–18.04.2013 р., Харків, Вид-во НФаУ. – Х., 2013. – с.127–129.114. Дудар Г.М, Ціхонь Г.М., Слободянюк М.М. Визначення науково-методичних під­ходів до аналізу сили торгової марки лікарського препарату //Матеріали VІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» 17.05.2013 р., Харків, вид-во НФаУ. – Х., 2013. – с. 49–50.115. Слободянюк М.М., Ціхонь Г.М., Дудар Г.М. Економічне та комерційне об­ґрунту­вання впровадження антигіпертензивного препарату 3-го покоління // Мате­ріали VІІ нау­ково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління які­стю в фар­мації» 17.05.2013 р., Харків, вид-во НФаУ. – Х., 2013. – с.130–131.