Для вітчизняних та іноземних студентів спеціальності «Фармація»

Навчально-методичне забезпечення

Мет.рек. курсов.роб. ММФ

Навчальний посібник тестів ММФ


1bookFОтчет по производственной практике по управлению и организации фармации по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» / В. В. Малый, И. В. Тиманюк, А. Б. Ольховская и др. – Х. :НФаУ, 2015. – 24 с.

Звіт розроблений відповідно до програми виробничої практики з управління та організації фармації, дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» і призначений для студентів факультету з підготовки іноземних громадян спеціальності «Фармація».


2bookFЗвіт з виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти/ В. В Малий, А. Б. Ольховська, І. В. Тіманюк та ін. ; за ред. проф. В. В. Малого. – Х. : НФаУ, 2015. – 60 с.

Звіт з виробничої практики розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» і призначений для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти спеціальності «Фармація».


3bookFНавчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни менеджмент та маркетинг у фармації / В. В. Малий, Л. П. Дорохова, С. В. Жадько,Рогуля О.Ю., Ольховська А.Б., Кобець М.М., Софронова І.В., Тіманюк І.В., Шуванова О.В., Бондарєва І.В.; за ред. В. В. Малого. – Х. : НФаУ, 2015. – 474 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни менеджмент та маркетинг у фармації призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Фармація».

Посібник містить базу тестових завдань та обґрунтування правильної відповіді; перелік теоретичних питань та практичних умінь, яких повинні набути студенти після вивчення кожної теми дисципліни; ключові поняття теми; перелік основної літератури та питання для самоконтролю.

Навчальний посібник є корисним для студентів для якісної підготовки до практичних занять та до підготовки до інтегрованого ліцензійного іспиту «Крок-2».


4bookFУчебное пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине менеджмент и маркетинг в фармации / В. В. Малый, Л. П. Дорохова, С. В. Жадько и др. ; под ред. В. В. Малого. – Х. : НФаУ, 2015. – 505 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни менеджмент і маркетинг у фармації призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Фармація».

Посібник містить базу тестових завдань та обґрунтування правильної відповіді; перелік теоретичних питань і практичних умінь, якими повинні оволодіти студенти після вивчення кожної теми дисципліни; ключові поняття теми; перелік основної літератури та питання для самоконтролю.

Навчальний посібник призначений для студентів для якісної підготовки до практичних занять та до підготовки до інтегрованого ліцензійного іспиту «Крок-2».


5bookFМаркетинговые исследования в фармации : конспект лекций по учебной дисциплине для студентов специальности 8.12020101 «Фармация» / А.В. Катаев, В.В. Малый. – Х. : Изд-во НФаУ, 2015. – 84 с.

Конспект підготовлений відповідно до навчальної програми з дисципліни. Містить виклад теоретичних питань сутності маркетингових досліджень та їх сучасних організаційних форм у фармації, актуальних методів і технологій збору та аналізу даних.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Фармація».


6bookFМаркетинговые исследования в фармации: методические рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине для студентов специальности 8.12020101 «Фармация» / А.В. Катаев, В.В. Малый. – Х.: Изд-воНФаУ, 2015. – 116 с.

Методичні рекомендації підготовлені відповідно до навчальної програми з дисципліни. Містять перелік теоретичних питань за темами дисципліни, питання для самостійного вивчення, рекомендовані інформаційні джерела, практичні завдання.

Методичні рекомендації призначені для магістрантів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Фармація».


7bookFМетодичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» / В.В Малий, А.Б. Ольховська, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля; за редакцією доктора фарм. наук В.В. Малого. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 40 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації», освітньо-професійної програми підготовки і освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю «Фармація» та містять методичні вимоги до виконання та оформлення аудиторної контрольної роботи, контрольні завдання та рекомендовану літературу для самопідготовки студентів, зразок аудиторної контрольної роботи, приклад рішення практичної ситуації, критерії оцінювання аудиторної контрольної роботи

Методичні рекомендації призначені для підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності «Фармація» з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації».


8bookFМенеджмент та маркетинг у фармації: збірник тестів для підготовки студентів до стандартизованого тестового іспиту «Крок-2» / Жадько С.В., Малий В.В., Дорохова Л.П., Рогуля О.Ю., Ольховська А.Б. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014.– 134 с.

Збірник тестів для підготовки до стандартизованого тестового іспиту «Крок-2» з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 7.110201 «Фармація».


9bookFМенеджмент и маркетинг в фармации: сборник тестов для подготовки студентов к стандартизированному тестовому экзамену «Крок-2 / С.В. Жадько, В.В.Малый, О.Ю.Рогуля, Л.П. Дорохова, А.Б. Ольховская. – Х.: Изд-во НФаУ, 2014. – 136 с.

Збірник тестів для підготовки до стандартизованого тестового іспиту «Крок-2» з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 7.110201, 8.11020101 «Фармація».


10bookFМетодичні рекомендації з підготовки до державної атестації студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» / В.В. Малий, А.Б. Ольховська, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 32с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації», освітньо-професійної програми підготовки та освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.110201 «Фармація» і містять теоретичні питання і завдання до практично-орієнтованого державного іспиту.

Методичні рекомендації призначені для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.110201 «Фармація».


11bookFМетодические рекомендации для подготовки к государственной аттестации студентов иностранного факультета специальности 8.110201 “Фармация» по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» / В.В. Малый, А.Б. Ольховская, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: Изд-во НФаУ, 2014. – 32 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації», освітньо-професійної програми підготовки та освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за спеціальністю 8.110201 «Фармація» і містять теоретичні питання і завдання до практично-орієнтованого державного іспиту.

Методичнірекомендаціїпризначенідлястудентіввищихнавчальнихзакладівспеціальності 8.110201 «Фармація».


12bookFМетодичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 «Фармація» / В.В. Малий, А.Б. Ольховська, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 20 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації», освітньо-професійної програми підготовки і освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.110201 «Фармація» та містять теоретичні питання та перелік рекомендованих основних джерел літератури для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю, критерії оцінювання знань студентів, приклад білету.

Методичнірекомендаціїпризначенідлястудентіввищихнавчальнихзакладів, що навчаються за спеціальністю 7.110201 «Фармація».


13bookFМетодические рекомендации для подготовки к итоговому модульному контролю по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» для студентов иностанного факультета специльности 8.110201 «Фармация / В.В. Малый,А.Б. Ольховская, Л.П. Дорохова, О.Б, Рогуля. – Харков: Изд-во НФаУ, 2014. – 22 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації», освітньо-професійної програми підготовки та освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за спеціальністю 8.110201 «Фармація» і містять теоретичні питання та перелік рекомендованих основних джерел літератури для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю, критерії оцінювання знань студентів, зразок білету.

Методичнірекомендаціїпризначенідлястудентіввищихнавчальнихзакладівспеціальності 8.110201 « Фармація».


14bookFРобочий журнал з етики та деонтології у фармації / В. В. Малий, З. Р. Сафіуліна; за ред. доктора фарм. наук В. В. Малого. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014 – 54 с.

Робочий журнал для семінарських занять розроблений відповідно до типової програми з етики та деонтології у фармації і призначений для студентів спеціальності «Фармація».

 

 


15bookFЗвіт з виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації / В.В. Малий, І.В.Тіманюк, О.Ю. Рогуля, Л.П. Дорохова,А.Б.Ольховська; за ред. доктора фарм. наук, В.В. Малого. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014 – 60 с.

Звіт з виробничої практики розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни«Менеджмент та маркетинг у фармації» і призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація», що проходять виробничу практику з менеджменту та маркетингу у фармації.


16bookFМетодичні рекомендації з організації та проходження виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації / В.В. Малий, І.В. Тіманюк, А.Б. Ольховська, О.Ю. Рогуля, Л.П. Дорохова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 24 с.

Методичні рекомендації з виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації призначені для студентів фармацевтичного факультету вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація».

 


 

Print Friendly, PDF & Email