Для студентів напрямів підготовки та спеціальностей «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Логістика», «Адміністративний менеджмент»

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НФаУ

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ НФаУ

Навчально-методичне забезпечення

МАРКЕТИНГ.ДОСЛІДЖЕННЯ КР

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПРАКТИКУМИ


image001Мнушко З.М., Півень О.П., Рахман М.С.

Практикум з промислового маркетингу: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – X.: НФаУ, 2013. – 228 с.

Посібник розроблено згідно з навчальною програмою з дисципліни «Промисловий маркетинг». Містить перелік основних теоретичних питань за темами, питання для самостійного вивчення, теоретичний матеріал, практичні завдання у вигляді розрахункових задач, ситуативні завдання та логічні схеми, методичні рекомендації до виконання практичних завдань за темами занять, питання й тестові завдання для самоконтролю знань. Окремі завдання відображають специфі­ку фармацевтичної галузі. Навчальний матеріал ілюстровано схемами.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг». Може бути використаний фахівцями, які працюють у сфері промислового маркетингу.

 


 


image003Мнушко 3. Н., Ольховская А. Б.

Поведение потребителей: Учебное пособие для студ. вузов. – X.: Изд-во НФаУ, 2007. – 156 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до навчальної програми дисципліни «Поведінка споживачів» і містить перелік основних теоретичних питань за темами програми дисципліни, питання для самостійного вивчення, теоретичний матеріал з кожної теми, практичні завдання, завдання до самостійної роботи, питання і тестові завдання для самоконтролю.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Маркетинг», а також для фахівців, що працюють у сфері маркетингу.

 


 

image005Мнушко З.Н., Дорохова Л.П., Слободянюк Н.Н.

Инфраструктура товарного рынка: Учебное пособие для студентов вузов. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2006. – 168 с.

Практикум розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни “Інфраструктура товарного ринку”, містить перелік основних теоретичних питань за темами програми дисципліни, питання для самостійного вивчення, теоретичний матеріал з кожної теми, практичні завдання, господарські ситуації, тестові завдання, питання для самоконтролю, завдання до самостійної роботи, що дають можливість студентам перевірити рівень засвоєння знань з відповідної теми.

Практикум призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Маркетинг».

 


 

image007Мнушко З.М., Євтушенко О.М., Дорохова Л.П. Практикум з менеджменту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів.— X.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002.— 178 с.

Розділи практикуму містять перелік основних теоретичних питань теми, питання для самостійного вивчення, короткий теоретичний матеріал, додаткову інформацію за темою заняття, а також практичні завдання тапитання для самоконтролю, які дають можливість студентам перевірити рівень засвоєних знань відповідної теми. Навчальний матеріал ілюстровано великою кількістю схем, які сприяють конкретизації інфор­мації та полегшують її сприйняття. Практикум призначений для підго­товки з менеджменту студентів вищих навчальних закладів.

 


 

image009Практикум по фармацевтическому маркетингу: Учеб. пособие для сту­дентов вузов / 3. Н. Мнушко, И. В. Пестун, Н. В. Чмыхало.— Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2006. — 144 с.

Наведено перелік основних теоретичних питань до теми, питання для самостоятельного вивчення, короткий виклад теорії, додаткова інформація до теми заняття, а також практичні завдання, питання і тести Для самоконтролю знань. Навчальний матеріал ілюстрований великою кількістю схем, які сприяють сприйняттю теоретичного матеріалу.

Практикум призначений для студентів спеціальності «Маркетинг» вищих фармацевтичних навчальних закладі.

 


 

image011Мнушко З.Н., Рахман М.С., Чмыхало Н.В., Мирошник М.В. Практикумпо международному маркетингу: Учеб. пособие для студентов вузов – Харьков: Ависта-ВЛТ.- 2007. – 96 с.

У практикумі викладено теоретичне узагальнення міжнародного маркетингу, представлене у вигляді текстового режиму, малюнків і таблиць. По кожній темі наведено теоретичні питання, питання для самостійного вивчення, список рекомендованої літератури, теоретична частина, практичні завдання та питання для контролю знань. Завершує практикум набір тестових завдань по всіх теоретичним темам.

Практикум призначений для студентів вищих навчальних закладів.

 


 

 

 

МОНОГРАФІЇ


 

image137Пестун І.В. Маркетингове управління в системі забезпечення населення ліками: монографія /І. В. Пестун, 3. М. Мнушко. -X.: НФаУ, 2013. -272 с.

У монографії надані теоретичні та науково-практичні аспекти маркетингового управління (маркетингового менеджменту) у фармації: узагальнені питання становлення та розвитку маркетингового управління на фармацевтичному ринку, впливу концепції соціально-етичного маркетингу на діяльність його суб’єктів, висвітлена методологія рівневого маркетингового управління в системі забезпечення населення ліками. Наведені сучасні методики забезпечення взаємозв’язку стратегічного та маркетингового управління фармацевтичними організаціями та визначення ефективності управління в цілому, також і під впливом факторів мікро- та макросередовища. Надані характеристики та групування індикаторів В003 стосовно Національної лікарської політики. Описані сучасні підходи до маркетингового управління поведінкою споживачів лікарських засобів та прогнозування розвитку ринку.

 


 

image135Маркетингова політик акомунікацій у фармації: моногр. / З.М. Мнушко, О.М. Євтушенко, О.Ю. Рогуля, А.Б. Ольховська, Л.П. Дорохова, О.ВШуванова, Н.ВСотникова; Заред. проф. З.М.Мнушко. – Х.: НФаУ, 2010. – 168 с.

Наведеніосновніметодипросуванняфармацевтичноїпродукціїнафармацевтичномуринку, асаме: рекламування, стимулюваннязбуту, персональнійпродаж, паблікрилейшнзтаін. Проаналізовано специфічні риси фармацевтичного товару, які впливають на застосування певних маркетингових комунікацій. Розглянуто роль комунікацій у системі маркетингу фармацевтичної продукції та її ефективність.

Для фахівців фармацевтичної галузі, які займаються просуванням лікарських засобів, працівників практичної фармації, науковців і студентів вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю.

 


 

image133Мнушко З. Н. Теория и практика маркетинговых исследований в фармации: Монография / З. Н. Мнушко, И. В. Пестун. – Х.: Изд-во НфаУ, 2008. – 308 с.

У монографії представлені теоретичні та науково-практичні аспекти маркетингових досліджень у фармації: управління ними, планування, розробка та реалізація етапів здійснення досліджень, аналіз вибірки, основні напрямки маркетингових досліджень, пріоритетних у фармації, і можливості їх використання в прийнятті управлінських рішень. Наведені приклади і результати окремих маркетингових досліджень кафедри менеджменту і маркетингу в фармації Національного фармацевтичного університету. Призначена для керівників фармацевтичних організацій і служб маркетингу, спеціалістів виробничих підприємств, оптово – посередницьких фірм, аптек, студентів, магістрантів та аспірантів фармацевтичних навчальних закладів.


image131Международный маркетинг в фармации : монография / З. Н. Мнушко, Н. В. Чмыхало, Н. М. Мусиенко и др. – Х. : Изд-во НфаУ : Золотые страницы, 2006. – 392 с.

Монографія включає узагальнення методологічних основ міжнародного маркетингу, аналіз його середовища, проведення маркетингових досліджень і в цілому формування комплексу маркетингу при роботі фармацевтичних фірм на зовнішньому ринку. Розглянуто цінова політика в міжнародному маркетингу із систематизацією видів цін і цінових стратегій підприємств на зовнішньому ринку. Представлено аналіз економіко -правових принципів зовнішньоекономічних операцій, стимулювання, захисту та визначення ефективності іноземних інвестицій у фармацевтичну галузь в Україні, в тому числі приклади і результати окремих наукових досліджень авторів. Призначена для керівників фармацевтичних організацій, державних установ, фахівців в області маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності, викладачів і студентів фармацевтичних вузів.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


image021Мнушко 3. М., Софронова І. В.

Маркетингова політика розподілу: Метод, реком. до практ. занять. – Х.:НФаУ, 2009. – 72 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програ­ми дисципліни «Маркетингова політика розподілу». Розглянуто теоретичні, методичні і практичні аспекти одного з найважливіших напрямів у маркетинговій діяльності підприємств – процесу розподілу продукції. Наве­дені основні поняття системи розподілу, підходи і методи планування, організації, функціонування і контролю розподілу. Методичні рекомен­дації містять перелік основних теоретичних питань за темами програми дисципліни, короткий теоретичний матеріал з кожної теми, питання для самостійного вивчення, практичні і тестові завдання, питання для контролю знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за фахом «Маркетинг», а також для фахівців сфери маркетингу.

 


 

image023Мнушко 3. Н., Пузак Н. А.

Маркетинговый менеджмент: Методические рекомендации к прак­тическим занятиям для студентов высших учебных заведений. — X.: Изд-во НФаУ, 2008. – 84 с.

У методичних рекомендаціях дано перелік основних теоретичних питань до теми, питання для самостійного вивчення, короткий виклад теорії, додаткова інформація до теми заняття, а також практичні завдання, питання і тести для самоконтролю знань. Навчальний матеріал ілюстрований схемами, які сприяють наочному сприйняттю теоретичного матеріалу.

Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальностей «Маркетинг» та «Менеджмент організацій».

 


 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Маркетинг» / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, О. М. Євтушенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2001. – 72 с.

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг розроблено згідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за галуззю знань «Економіка і підприємництво», навчальної програми дисципліни та з урахуванням професійних компетенцій, які мають опанувати фахівці з економіки підприємства, та посадових функцій економіста базового та управлінського рівня.

Видання містить перелік основних теоретичних питань за темами дисципліни, розрахункові та ситуаційні завдання для виконання на практичних заняттях і для самостійної роботи, питання для самоконтролю та тестові завдання, що дозволять студентам перевірити рівень засвоєння знань з певної теми.

 


 

Мнушко З.Н., Дорохова Л.П., Евтушенко Е.Н.

Маркетинговая политика коммуникаций. Методические рекомендации к практическим занятиям. –Х.: Изд-во НФаУ, 2004. – 65 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно навчальній програмі дисципліни «Маркетингова політика комунікацій » і містять перелік основних теоретичних питань за темами програми дисципліни, питання для самостійного вивчення, практичні завдання, господарські ситуації, питання для самоконтролю, завдання до самостійної роботи, що дають можливість студентам перевірити рівень засвоєння знань відповідної теми.

Методичні рекомендації призначені для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 7.050108 «Маркетинг».

 


 

Мнушко З.Н. Паблик рилейшнз: метод, рек. к семинар, занят. / З.Н. Мнушко, Л.Б. Ольховская. – X.: Изд-во НФаУ, 2008. – 68 с.

Методичні рекомендації до семінарських занять розроблені відповідно навчальній програмі дисципліни «Паблік рілейшнз» і містять перелік основних теоретичних питань за темами програми дисципліни, питання для самостійного вивчення, ситуаційні та розрахункові завдання, завдання до самостійної роботи, питання для самоконтролю, що дозволяють студентам перевірити рівень засвоєння знань відповідної теми.

Призначені для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю « Маркетинг», «Економіка підприємства».

 


 

Мнушко 3. Н., Дихтярева Н. М., Пузак Н. А.

Маркетинговая товарная политика. Метод. рекомендации к практическим занятиям для студентов специальности “Марке­тинг” (4 курс). – X.: Изд-во НФАУ, 2002. – 52 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно навчальній програмі дисципліни і містять питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. В якості практичних завдань включені тести, розрахункові, графічні завдання, логічні схеми тощо, а також завдання для самостійної роботи студентів.

Призначені для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 


 

Маркетингові дослідження: метод, реком. до практичн. занять. / 3. М. Мнушко, А. Б. Ольховська, О. В. Шуванова. Під ред. проф. 3. М. Мнушко. — X. : Вид-во НФаУ, 2011. — 84 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Маркетингові дослідження» і містять перелік основних теоретичних питань з тем програми дисципліни, питання для самостійного вивчення, практичні завдання, питання та тестові завдання для самоконтролю.

Методичні рекомендації призначені для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «Маркетинг», а також для фахівців, що працюють у сфері маркетингу.

 


 

Мнушко З.М., Жадько С.В.

Маркетинговий менеджмент та дослідження ринку: метод. рек. до практичних занять. – X.: Вид-во НФаУ, 2013. – 88 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисціплини «Маркетинговий менеджмент та дослідження ринку» і містять перелік основних теоретичних питань з дисципліни, питання для самостійного вивчення, практичні завдання, питання для самоконтролю.

Методичні рекомендації призначені для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», а також для фахівців, що працюють у сфері маркетингу.

 


 

Рекламний менеджмент: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів /

З.М.Мнушко, О.М.Євтушенко. – X.: Вид-во НФаУ, 2013. – 69с.

Методичні рекомендації призначено для проведення практичних занять з дисципліни «Рекламний менеджмент» для студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг». Розділи методичних рекомендацій містять перелік основних теоретичних питань теми, питання для самостійного вивчення, додаткову інформацію за темою заняття, а також практичні завдання та запитання для самоконтролю, які дають можливість студентам перевірити рівень засвоєних знань відповідної теми.

 


 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Стратегічний маркетинг» / З.М. Мнушко, М.К. Коноваленко, М.Є. Воробйова. – X.: Вид-во НФаУ, 2006. – 32 с.

Методичні рекомендації відповідають навчальній програмі з дисципліни, містять теоретичні питання до вивчення кожної з тем, запитання для самостійного вивчення, рекомендовану літературу та практичні завдання. Наведений значний обсяг інформації для обговорення різних видів стратегій підприємств та виконання ситуаційних вправ.

 


 

Мнушко 3. Н., Чмыхало Н. В.

Маркетинговая ценовая политика. Метод. рекомендации к практическим занятиям. – X.: Изд-во НФАУ, 2002. – 24 с.

Методичні рекомендації призначені для підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Маркетингова цінова політика». Включають тему і мета занять, теоретичні питання, питання для самостійного вивчення, практичні завдання за темами дисципліни, питання для контролю знань, розрахункову завдання, що складається з 4 окремих завдань за 12 варіантами та додаткової допоміжної інформації для вирішення, список літератури.

 


 

Логістика: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 199 с.

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Логістика» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» розроблено згідно Галузевого стандарту вищої освіти – ОПП підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», відповідно до навчальної програми дисципліни «Логістика», з урахуванням професійних компетенцій, які мають опанувати фахівці спеціальності «Маркетинг» та посадових функцій маркетолога базового та управлінського рівня. Методичні рекомендації містять перелік основних теоретичних питань за темами програми дисципліни, питання для самостійного вивчення, розрахункові і ситуаційні завдання для виконання на практичних заняттях та для самостійної роботи, питання для самоконтролю та тестові завдання, що дозволяють студентам перевірити рівень засвоєння знань з певної теми.

 


 

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинг» для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / З.М.Мнушко, Л.П.Дорохова, О.М.Вороніна. – X. : Вид-во НФаУ, 2011. – 44 с.

Методичні рекомендації розроблено з метою надання практичної і методичної допомоги студентам при виконанні курсової роботи з маркетингу; формування практичних умінь та навичок збору, обробки та аналізу економічної інформації, проведення маркетингових досліджень, систематизації викладеного матеріалу, що характеризує досліджувану сферу маркетингової діяльності підприємства. У методичних рекомендаціях містяться вимоги щодо написання та належного оформлення курсових робіт з дисципліни «Маркетинг».

Методичні рекомендації створено відповідно до навчальної програми з маркетингу та призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» (галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво»).

 


 

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / З.М.Мнушко, М.К. Коноваленко, Н.В. Алєкперова. – X. : Вид-воНФаУ, 2010. – 28 с.

Методичні рекомендації розроблено з метою надання практичної і методичної допомоги студентам при виконанні курсової роботи; формування практичних умінь та навичок. У методичних рекомендаціях містяться вимоги щодо написання та належного оформлення курсових робіт з дисципліни «Стратегічний маркетинг».

Методичні рекомендації створено відповідно до навчальної програми з маркетингу та призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» (галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво»).

 


 

Методичні рекомендацій щодо виконання курсових робіт на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації З.М. Мнушко, Н.В. Чмихало, В.Г. Андреев. — X.: Вид-во НФАУ, 2001. — 24 с.

Методичні рекомендації призначено для надання практичної та методичної допомоги студентам, які виконують курсові роботи; при проведеннні самостійних наукових досліджень, зборі та обробці управлінської та маркетингової інформації.

 


 

Методичні рекомендації з навчальної практики з маркетингу для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, О. М. Вороніна. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011. – 36 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми з навчальної практики з маркетингу і містять програму навчальної практики, тематичний план модуля, перелік питань практичної підготовки, питань для підсумкового контролю, вимоги до оформлення звіту та форми проведення контролю.

Методичні рекомендації призначені для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» (галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво»).

 


 

Методичні рекомендації з виробничої практики з маркетингових досліджень для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / З.М. Мнушко, Н.О. Пузак, О.В. Шуванова. – X.: Вид-во НФаУ, 2011. -20 с.

Методичні рекомендації призначено для студентів денної форми навчання за спеціальністю «Маркетинг».

 


 

Методичні рекомендації з виробничої комплексної фахової переддипломної практики для спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / З.М.Мнушко, Л.П.Дорохова. – X. : Вид-во НФаУ, 2011. – 36 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми з виробничої комплексної фахової переддипломної практики для спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» і містять програму виробничої практики, тематичний план модуля, перелік питань практичної підготовки, питань для підсумкового контролю, вимоги до оформлення звіту та форми проведення контролю.

Методичні рекомендації призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг» (галузь знань-0305 «Економіка і підприємництво»).

 


 

Мнушко З.Н., Софронова И.В.

Методические рекомендации выполнению и оформлению магистерской работы. – X.: Изд-во НФаУ, 2012. – 8 с.

Методичні рекомендації розроблені у відповідності з існуючим положенням про порядок підготовки і захисту магістерської роботи НФаУ. У запропонованому виданні представлені основні принципи написання магістерської роботи як одного з видів наукової роботи, наводяться основні правила написання та оформлення магістерського дослідження, загальні вимоги до захисту роботи та присвоєння ступеня магістра.

Методичні рекомендації призначені для студентів, що виконують магістерські роботи на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації.

 


 

Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації / З.М. Мнушко, Н.В. Чмихало, В.Г. Андреєв. — X.: Вид-во НФАУ, 2001. —28 с.

Методичні рекомендації призначено для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальностями “Фармація”, “Економіка підприємст­ва”, “Маркетинг”, “Якість, стандартизація і сертифікація” та студентів-дипломників, які займаються науково-дослідною роботою на кафедрі ме­неджменту та маркетингу у фармації.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Мнушко З.М., Євтушенко О.М., Дорохова Л.П. Менеджмент: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт. – X.: Вид-во НФаУ, 2009. – 28 с. Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Менеджмент» і містять зміст програми, перелік практичних навичок та знань, якими повинен володіти студент в процесі вивчення дисципліни, теоретичні та практичні завдання до виконання контрольних робіт, питання для підготовки до підсумкового контролю, перелік рекомендованої навчально-методичної літератури. Методичні рекомендації призначені для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Маркетинг».


Маркетинг: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / З.М. Мнушко, Л.П. Дорохова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011. – 44 с. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», галузь знань – 0305 «Економіка і підприємство» розроблені згідно Галузевого стандарту вищої освіти – Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» відповідно до навчальної програми дисципліни «Маркетинг», з урахуванням професійних компетенцій, які мають опанувати фахівці з маркетингу та посадових функцій маркетолога базового та управлінського рівня. Методичні рекомендації містять загальні засади та зміст програми з дисципліни, завдання до контрольних робіт, питання для підсумкового контролю. Методичні рекомендації призначені для студентів заочної форми навчання Національного фармацевтичного університету, що навчаються за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг».


Інфраструктура товарного ринку: методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / 3. М. Мнушко, Л. П. Дорохова. – X.: Вид-во НФаУ, 2011. -32 с. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво» розроблені згідно Галузевого стандарту вищої освіти – Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», відповідно до навчальної програми дисципліни «Інфраструктура товарного ринку», з урахуванням професійних компетенцій, які мають опанувати фахівці з маркетингу та посадових функцій маркетолога базового та управлінського рівня. Методичні рекомендації містять загальні засади та зміст програми з дисципліни, завдання до контрольної роботи, питання для підсумкового контролю.


Маркетинг: методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / 3. М. Мнушко, Л. П. Дорохова. – X.: Вид-во НФаУ, 2011. – 44 с. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», розроблені згідно Галузевого стандарту вищої освіти – ОПП підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», відповідно до навчальної програми дисципліни «Маркетинг», з урахуванням професійних компетенцій, які мають опанувати фахівці-економісти та їх посадових функцій базового та управлінського рівня. Методичні рекомендації містять загальні засади та зміст програми з дисципліни, завдання до контрольної роботи, питання для підсумкового контролю. Методичні рекомендації призначені для студентів заочної форми навчання Національного фармацевтичного університету, що навчаються за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».


Мнушко З.М., Пузак Н.О. Маркетингові дослідження: метод, рекоменд. до виконання контрольної роботи № 1. – X.: Вид-во НФаУ, 2010. – 24 с. Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Маркетингові дослідження» і містять зміст програми, план практичної підготовки, завдання до виконання контрольної роботи, теоретичні питання для самопідготовки студентів, перелік рекомендованої навчально-методичної літератури. Методичні рекомендації призначені для магістрантів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Маркетинг».


Мнушко З.М., Пузак Н.О. Маркетингові дослідження: метод, рекоменд. до виконання контрольної роботи № 2. – X.: Вид-во НФаУ, 2010. – 24 с. Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Маркетингові дослідження» і містять зміст програми, план практичної підготовки, завдання до виконання контрольної роботи, теоретичні питання для самопідготовки студентів, перелік рекомендованої навчально-методичної літератури. Методичні рекомендації призначені для магістрантів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Маркетинг».


Мнушко З.М. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародний маркетинг» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / З.М. Мнушко, О.Ю.Рогуля, Н.В. Чмихало. — X.: Вид-во НФаУ, 2011. — 20 с. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародний маркетинг» призначені для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво». Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Міжнародний маркетинг» і містять зміст програми з дисципліни, завдання до контрольної роботи, питання для підсумкового контролю, перелік навчально-методичної літератури.


Маркетингова товарна політика: методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / 3. М. Мнушко, М.М.Слободянюк. – X.: Вид-во НФаУ, 2010. – 20 с. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво» розроблені згідно Галузевого стандарту вищої освіти – Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки магістрів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», відповідно до навчальної програми дисципліни «Маркетингова товарна політика», з урахуванням професійних компетенцій, які мають опанувати фахівці з маркетингу та посадових функцій маркетолога базового та управлінського рівня. Методичні рекомендації містять загальні засади та зміст програми з дисципліни, завдання до контрольної роботи, перелік питань з дисципліни.


Комерційна діяльність посередницьких підприємств: методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 8.03050701 «Маркетинг» / 3. М. Мнушко, М.М.Слободянюк. – X.: Вид-во НФаУ, 2011. – 20 с. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 8.03050701 «Маркетинг», галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво» розроблені згідно Галузевого стандарту вищої освіти – Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки магістрів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», відповідно до навчальної програми дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств», з урахуванням професійних компетенцій, які мають опанувати фахівці з маркетингу та посадових функцій маркетолога базового та управлінського рівня. Методичні рекомендації містять загальні засади та зміст програми з дисципліни, завдання до контрольної роботи, перелік питань з дисципліни.


Мнушко З.М., Софронова І.В. Маркетингова політика розподілу: метод. рек. до виконання контрольної роботи. — X.: Вид-во НФаУ, 2009.- с. 28. Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Маркетингова політика розподілу» для студентів вищих навчальних закладів з напряму підготовки 7.050108 «Маркетинг». У виданні містяться загальні засади та програма дисципліни, методичні рекомендації до вивчення курсу, завдання до видання контрольної роботи, перелік рекомендованої літератури.


Мнушко З.М., Пузак Н.О. Маркетинговий менеджмент: метод. рек. до виконання контрольної роботи. – X.: Вид-во НФаУ, 2008. – 20 с. Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисціп-лини «Маркетинговий менеджмент» для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 8.050108 “Маркетинг”. У виданні містяться загальні засади та програма дисципліни, методичні рекомендації до вивчення курсу, завдання до видання контрольної роботи, перелік рекомендованої літератури.


Мнушко З.М., Євтушенко О.М. Маркетингова політика комунікацій: метод. рек. до виконання контрольної роботи. – X.: Вид-во НФаУ, 2009. – с. 24. Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Маркетингова політика комунікацій» для студентів вищих навчальних закладів з напряму підготовки 6.050108 «Маркетинг». У виданні містяться загальні засади та програма дисципліни, методичні рекомендації до вивчення курсу, завдання до видання контрольної роботи, перелік рекомендованої літератури.


Мнушко З.М. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Товарна інноваційна політика» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 8.0305071 «Маркетинг» / З.М. Мнушко, О.Ю.Рогуля. — X. : Вид-во НФаУ, 2011. —20 с. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Товарна інноваційна політика» призначені для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 8.0305071 «Маркетинг», галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво». Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Товарна інноваційна політика» і містять зміст програми з дисципліни, завдання до контрольної роботи, питання для підсумкового контролю, перелік навчально-методичної літератури.


Мнушко З.М., М.К. Коноваленко, Н.В. Алєкперова Стратегічний маркетинг: метод. рек. до виконання контрольної роботи. – X.: Вид-во НФаУ, 2010. – 20 с. Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисціплини «Стратегічний маркетинг» для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 8.050108 “Маркетинг”. У виданні містяться загальні засади та програма дисципліни, методичні рекомендації до вивчення курсу, завдання до видання контрольної роботи, перелік рекомендованої літератури.


Мнушко 3. Н., Чмыхало Н. В. Маркетинговая ценовая политика. Метод. рекомендации и контрольные задания (для студентов заочной формы обучения). – X.: Изд-во НФаУ, 2010. – 24 с. Маркетингова цінова політика. Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання (для студентів заочної форми навчання). Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з маркетингової цінової політики призначено для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.050108 “Маркетинг”. У виданні містяться загальні засади та програма дисципліни, методичні рекомендації до вивчення курсу, контрольні завдання з усіх розділів, розрахунково-графічне завдання, основна та додаткова література.


Мнушко 3. Н., Пивень Е. П. Промышленный маркетинг. Метод. рекомендации к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения. – X., 2010. – 16 с. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання.


Мнушко З.Н.,Ольховская А.Б. Паблик рилейшнз: методические рекомендации к выполнению контрольной работы. – Х.: Изд-во НФаУ, 2011. – 12 с. Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Паблік рилейшнз» і призначені для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Маркетинг», «Економіка підприємства».


Мнушко З.М., Євтушенко О.М. Рекламний менеджмент: метод. рек. до виконання контрольної роботи та розрахунково-графічного завдання. – X.: Вид-во НФаУ, 2010. – 36 с. Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Рекламний менеджмент» для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 8.050108 «Маркетинг» У виданні містяться загальні засади та програма дисципліни, методичні рекомендації до вивчення курсу, завдання до видання контрольної роботи, перелік рекомендованої літератури.

 

 

Print Friendly, PDF & Email